UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

8. medzinárodné geografické kolokvium Danišovce 2018

V dňoch 24. – 26. 10. 2018 sa v priestoroch učebno-výcvikového zariadenia UPJŠ a Obecného úradu v Danišovciach pri Spišskej Novej Vsi uskutočnil ôsmy ročník Medzinárodného geografického kolokvia, ktorého hlavným organizátorom bol Ústav geografie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ. Tento ročník mal aj slávnostný rozmer, pretože Ústav geografie si v tomto roku pripomína 20. výročie svojho vzniku.

Viac ako 60 účastníkov z geografických pracovísk z Bratislavy, Košíc, Ružomberka, Nitry, Brna, Olomouca, Ostravy, Liberca i Prahy ocenilo tradične vysokú odbornú, ale aj spoločenskú úroveň podujatia. Celkovo 48 konferenčných príspevkov bolo prednesených v troch sekciách – Humánna a regionálna geografia, Fyzická geografia, GIS a DPZ, a Didaktika geografie.

Počas prvého dňa kolokvia sa pod záštitou riaditeľa Ústavu geografie prof. Hofierku uskutočnilo stretnutie pri okrúhlom stole, voľná diskusia, na tému súčasného stavu geografie na akademických pracoviskách na Slovensku a v Česku.

Rokovací deň otvoril prof. Hofierka, ktorý zároveň predstavil súčasný vedecký a pedagogický profil Ústavu geografie PF UPJŠ. Účastníkom sa prihovorili aj Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ, ktorý bol v období vzniku Ústavu geografie dekanom Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ako aj samotní zakladatelia Ústavu geografie – prof. Ján Košťálik a doc. Zdenko Hochmuth. Slávnostný večer otvoril dekan Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

 V posledný deň sa uskutočnila exkurzia, v rámci ktorej boli účastníkom predstavené geografické pomery na rozhraní Dolného a Horného Spiša, vrátane unikátneho viacvrstvového administratívneho členenia v bývalej Spišskej župe. Exkurzia viedla najväčšou obcou bez štatútu mesta na Slovensku – Smižanmi. V Spišskom Štvrtku, bývalom centre Provincie 10 spišských kopijníkov miestny kňaz predstavil pôvodne románsky kostol sv. Ladislava a kaplnku Zápoľských – jeden z klenotov spišskej gotiky. Mestečká Vrbov a Ľubica boli predstavené ako príklady Spišských miest od 15. do 18. storočia v poľskom zálohu a neskôr boli začlenené do Provincie 16 spišských miest. Vo Vrbove bola účastníkom predstavená aj hydrológia územia, na báze ktorej v obci vzniklo známe termálne kúpalisko. Exkurzia skončila v Kežmarku, slobodnom kráľovskom meste, v ktorom si prezreli unikátne evanjelické kostoly aj s hrobkou grófa Imrich Tököliho.

Aj ôsmy ročník tohto kolokvia potvrdil, že ide o významné a vzhľadom na počet účastníkov, širokú škálu prezentovaných príspevkoch a možnosť osobnej interakcie medzi geografmi z mnohých pracovísk v Slovenskej i Českej republike, jedinečné tradičné podujatie.


Posledná aktualizácia: 06.11.2018