UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Projekt IT Akadémia získal špeciálnu cenu poroty ITAPA 2018

Už druhýkrát v histórii sa udeľovala dňa 13.11.2018 v Bratislave aj cena za Najlepší projekt v oblasti digitalizácie krajín V4. Do súťaže sa tak mohli prihlásiť aj projekty zo susedných krajín, ktoré prospievajú k rozvoju digitalizácie a informatizácie svojej krajiny. Špeciálnu cenu poroty získal národný projekt IT Akadémia - vzdelávanie pre 21. storočie a to aj napriek tomu, že nejde o IT projekt, ale o vzdelávanie. Jedným z hlavných projektových partnerov tohto národného projektu je i Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach.

Národný projekt IT Akadémia má zlepšiť vzdelávanie v oblasti informatiky a prírodných vied. Jeho hlavným cieľom je vytvorenie efektívneho modelu vzdelávania a prípravy mladých ľudí pre aktuálne i perspektívne potreby vedomostnej spoločnosti a trhu práce so zameraním sa na profesie v oblasti informatiky a informačno-komunikačných technológií (IKT). Projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. Bol vytvorený ako reakcia na nedostatočné množstvo a trvalo klesajúcu kvalitu vzdelávania a nadobudnutých kompetencií absolventov škôl v informatickej, technickej a prírodovednej oblasti vzhľadom na súčasné potreby zamestnávateľov, najmä v sektore informačných a komunikačných technológií.

Od realizácie projektu autori očakávajú ročný nárast na úrovni tisíc absolventov - špecialistov pre IKT sektor. Projekt by mal tiež slúžiť ako vzor spolupráce škôl a podnikov pôsobiacich v IKT sektore, keďže každá aktivita projektu je podporovaná špecialistom z vybranej IT firmy.

Celkový rozpočet národného projektu je 21 046 596,77 eura, pričom nenávratný finančný príspevok (NFP) zo štrukturálnych fondov EÚ je vo výške 20 672 504,80 eura. Prijímateľom NFP je Centrum vedecko-technických informácií SR, ktoré projekt realizuje spoločne s ďalšími projektovými partnermi - Univerzitou P. J. Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach, Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre, Univerzitou M. Bela v Banskej Bystrici a Žilinskou univerzitou v Žiline.

Ďalšími partnermi projektu sú IT Asociácia Slovenska, Slovenská informatická spoločnosť, Košice IT Valley, Štátny inštitút odborného vzdelávania, Štátny pedagogický ústav a Metodicko-pedagogické centrum.

Do aktivít projektu sa postupne zapojí min. 300 základných škôl, 200 stredných škôl a 5 univerzít. Spolu sa doň zapojí vyše 36 000 žiakov a študentov, ako aj približne 2 100 učiteľov. Termín ukončenia projektu je stanovený na október 2020.

ITAPA podujatia (informačné technológie a verejná správa) sú od roku 2002 najznámejšími a najväčšími podujatiami na Slovensku, ktoré sa zaoberajú digitalizáciou verejnej správy (eGovernmentom). Zriaďovateľom ITAPA podujatí je občianske združenie APEL.

Posledná aktualizácia: 14.11.2018