UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prijatie študentov dekanom PF UPJŠ pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prijal na pôde fakulty dňa  28. novembra 2018 dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach študentov, ktorí v akademickom roku 2017/2018 dosahovali vynikajúce plnenie študijných povinností a úspešne reprezentovali fakultu v rôznych oblastiach činnosti. Pri tejto príležitosti sa prijatia zúčastnili aj študenti, ktorí v ak. roku 2017/2018 plnili úlohy v rámci výkonu študentskej pomocnej vedeckej sily, študentskej  pomocnej pedagogickej sily ako aj študentskej pomocnej technickej sily. Stretnutie študentov s dekanom bolo však aj priestorom pre diskusiu a vyjadrenie názorov študentov na rôzne témy zo všetkých oblastí života na fakulte, ktoré ich zaujímajú. 

Pochvalné uznanie dekana a mimoriadne štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností ako aj za reprezentáciu fakulty bolo udelené týmto študentom PF UPJŠ:

Za vynikajúce plnenie študijných povinností a reprezentáciu fakulty

Miroslav Hennel  - 3MFb
Bc. Maroš Jevočin - 1TFAm
Mgr. Martina Magdošková - 1GId
Bc. Miriam Kleinová - 1MBmu

Za vynikajúce plnenie študijných povinností

Bc. Lucia Fečová - 2FKLm
Bc. Michal Rončík - 2TFAm
Dominik Volavka - 3Fb
Veronika Demčáková - 2Bb
Bc. Soňa Galušková - 2GMCm
Bc. Radomír Holota - 2GMCm
Bc. Erika Macurová - 2GGIm
Bc. Mária Brunderová - 2OCHm
Bc. Vladimír Bindzár - 2OCHm
Bc. Annamária Halečková - 2OCHm
Katarína Jurková - 3CHb
Jakub Žoldák - 2Mb
Bc. Alfréd Onderko - 2IMm

Za vynikajúce plnenie povinností doktoranda

Mgr. Ivana Timková - 2MCd
Mgr. Jana Hovancová - 2FYCHd
Mgr. Radka Gorejová - 1FYCHd
Mgr. Andrej Gajdoš - 4AMd

Za aktívnu prácu v ŠVOČ a za aktívny prínos k rozvoju PF UPJŠ

Bc. Antónia Matisová - 1Im
Laura Vištanová - 2Mb
Za aktívnu prácu v ŠVOČ
Bc. Barbora Klemová - 1EFMm

Za aktívny prínos k rozvoju PF UPJŠ

Viktor Olejár - 3Ib
Eva Marková  - 3Ib
Kristína Kováčová - 3Ib
Bc. Mária Fabianová - 2MGm


Posledná aktualizácia: 30.11.2018