UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Profesor Košťálik v našich spomienkach

Vo veku 89 rokov nás v utorok 4. decembra 2018 navždy opustil náš kolega, významný slovenský geograf, vysokoškolský pedagóg Prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc.

 

 

Narodil sa 19. augusta 1929 v gemerskej obci Pondelok, dnes súčasť obce Hrnčiarka Ves, okres Poltár v roľníckej rodine. Ľudovú školu vychodil v rodnej obci, meštiansku školu v Kokave nad Rimavicou. Stredoškolské štúdiá ukončil na Učiteľskej akadémii v Lučenci v r. 1949. Po vysokoškolských štúdiách geografie a dejepisu na Prírodovedeckej fakulte v r.  1953, resp. Geologicko-geografickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, bol asistentom a interným ašpirantom u prof. RNDr. M. Lukniša, DrSc. Tu získal hodnosť kandidáta geografických vied v r. 1961 a v r. 1966 sa habilitoval v odbore geomorfológia resp. kvartér.
S kolektívom katedry Fyzickej geografie sa v neskorších rokoch zúčastňoval geomorfologických výskumov v glaciálnom reliéfe Vysokých Tatier, Veporského Rudohoria, Spišskej Magury a Pienin. Neskôr sa špecializoval na klimatickú geomofológiu a štúdium kvartérnych sedimentov.
Pôsobil na viacerých vysokoškolských pracoviskách: od r. 1961 na Katedre pedológie VŠP v Nitre, v r. 1966 - 1995 na Katedre geografie Pedagogickej fakulty UPJŠ v Prešove kde v období 1969 – 1970 zároveň pôsobil ako prodekan a 1990 – 1991 ako dekan.
Absolvoval viacero študijných pobytov: ako štipendista programu Alexander von Humboldt – stiftung v Bonne u Prof. Dr. E. Mückenhausena, v Kolíne nad Rýnom, na univerzite v Tromsø, Hamburgu, Bayreuthe, Kyjeve ako aj na viacerých geografických pracoviskách v Maďarsku a  Rakúsku. V r. 1993 sa inauguroval na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci a titul DrSc. získal za práce z problematiky pedológie a kvartéru na Slovenskej poľnohospodárskej Univerzite v Nitre.
Po krátkom pôsobení na katedre geografie UMB v Banskej Bystrici a katedre geoekológie Zvolenskej univerzity vo Zvolene prišiel v r. 1998 na Prírodovedeckú fakultu do Košíc, kde založil Katedru a neskôr Ústav geografie.
Je autorom 8 monografických prác – 5 vlastných a 3 v spoluautorstve. Svojimi prácami prispel k poznaniu geomorfologických a paleogeografických pomerov a poznaniu eolických sedimentov v Západných Karpatoch.
Počas svojej pedagogickej činnosti prof. Košťálik prednášal najmä predmety súvisiace s geomorfológiou, kvartérnymi sedimentmi a pôdami. Jeho skúsenosti s terénnymi výskumami a využívaním progresívnych metód takto odovzdával mladšej generácii. Tiež sa zaslúžil o nadviazanie a udržovanie kontaktov s pracoviskami v Nemecku, Poľsku a Maďarsku a organizovaním medzinárodných podujatí.
V r. 2010 bol vymenovaný za emeritného profesora našej  univerzity.  Bol vedecky aktívny do posledných chvíľ života. Naposledy sme si mohli vypočuť jeho príspevky na vedeckej konferencii v Danišovciach (24. -  26.10. 2018 ) pri príležitosti 20. výročia založenia Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach. Bol náročný a zodpovedný a nebál sa svoj názor vyjadriť, aj keď bol odlišný od oficiálneho.
Jeho kritický pohľad na veci súčasné nám bude chýbať....

 

Česť jeho pamiatke!

Posledná aktualizácia: 05.12.2018