UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Stretnutie dekana PF UPJŠ so zahraničnými študentmi pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prijal na pôde fakulty dňa  6. decembra 2018  dekan Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach profesor Semanišin aj zahraničných študentov. V príjemnej atmosfére sa študenti zapájali do diskusie k rôznym nastoleným témam, ktoré sa týkali nielen štúdia, jeho náročnosti, hodnotenia a organizácie, ale aj iných oblastí života na fakulte. Stretnutie so zahraničnými študentmi, ktorého sa rovnako zúčastnili  prodekan pre vonkajšie vzťahy docent Kireš a pani prodekanka pre vedu a výskum profesorka Oriňáková,  poskytlo spätnú väzbu pre vedenie fakulty ako je fakulta vnímaná študentmi rôznych národností z rôznych krajín, čo by bolo potrebné smerom k týmto študentom zlepšiť či skvalitniť. 


Posledná aktualizácia: 13.12.2018