UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ústav fyzikálnych vied organizátorom 10. Česko – slovenskej ŠVK vo fyzike

Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach je organizátorom 10. Česko – slovenskej ŠVK vo fyzike, ktorá sa uskutoční v dňoch 2. a 3. mája 2019 na pôde fakulty. ČSŠVK vo fyzike je určená pre študentov bakalárskeho a magisterského štúdia fyziky a príbuzných disciplín.

Študenti budú môcť prezentovať výsledky svojej práce pred súťažnou porotou v jednej zo 7 sekcií:

Teoretická fyzika, Jadrová a subjadrová fyzika, Fyzika kondenzovaných látok, Biofyzika a fyzika molekulárnych systémov, Fyzika Zeme a vesmíru, Aplikovaná fyzika, Všeobecná fyzika a didaktika fyziky.

Traja najlepší súťažiaci v sekciách získajú finančné ohodnotenie a jedna z prác bude navrhnutá na Cenu riaditeľa Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach.

10. ČSŠVK vo fyzike je podporená Slovenskou fyzikálnou spoločnosťou a Slovenskou magnetickou spoločnosťou.

Viac informácií      


Posledná aktualizácia: 29.04.2019