UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výsledky doplňujúcich volieb zástupcu účelových pracovísk a dekanátu v AS PF UJŠ

Do termínu podávania návrhov, ktorý bol stanovený na 29. 4. 2019, bol prijatý jeden návrh do zamestnaneckej časti AS PF UPJŠ za akademickú obec účelových pracovísk a dekanátu PF UPJŠ.

Dňa 6. mája 2019 VaMK pre doplňujúce voľby do zamestnaneckej časti zrealizovala, v zmysle Štatútu UPJŠ a Zásad volieb do AS PF UPJŠ, doplňujúce voľby na neobsadené miesto v ZČ AS PF UPJŠ pre účelové pracoviská a dekanát.

VaMK osvedčila na člena AS PF UPJŠ za AOÚPaD na funkčné obdobie rokov 2019-2023 Bc. Eduarda Dvorného.

Zvolenému kandidátovi srdečne blahoželáme.


Posledná aktualizácia: 07.05.2019