UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Ocenené Cenou mesta Košice a Cenou primátora mesta Košice boli aj osobnosti z PF UPJŠ

Verejné ocenenia akými sú Cena mesta Košice, či Cena primátora mesta Košice sa udeľujú každoročne v rámci osláv Dňa mesta Košice.

7. mája 2019 si ocenení jednotlivci ako aj kolektívy z oblasti vedy, výskumu, zdravotníctva, umenia, kultúry či médií prevzali Ceny mesta Košice a Ceny primátora mesta v priestoroch Historickej radnice z rúk  primátora mesta Košice Jaroslava Polačeka.  

O laureátoch Cien mesta Košice rozhodovala na základe doručených návrhov komisia. Spolu bolo posudzovaných 25 návrhov na ocenenie jednotlivcov a osem návrhov na ocenenie kolektívov. Komisia k posudzovaniu návrhov na ocenenie na svojom zasadnutí  z navrhnutých kandidátov na ocenenie vybrala tajným hlasovaním desať jednotlivcov a tri kolektívy.

Tohto roku boli medzi ocenenými osobnosťami profesor Pavol Sovák, rektor Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, profesor Gabriel Semanišin, dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ a profesor Alexander Feher, riaditeľ Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ. 

Cena mesta Košice

prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. - pri príležitosti životného jubilea za významný prínos pri budovaní excelentnej infraštruktúry košických vedeckých pracovísk

Cenou mesta Košice bola pri príležitosti životného jubilea za dlhoročnú dobrovoľnú prácu v oblasti mimoškolského vzdelávania žiakov a študentov v robotike ocenená aj Ing. Angelika Hanesz, ktorá na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach pôsobí v rámci projektu IT Akadémia.

Cena primátora mesta

prof. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD. - pri príležitosti životného jubilea 50 rokov za mimoriadne zásluhy vo vedeckej a verejnoprospešnej činnosti v meste Košice

Dr. h. c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc. - pri príležitosti okrúhleho životného jubilea za významné vedecké výsledky v oblasti štúdia fyzikálnych vlastností látok v extrémnych podmienkach

Všetkým oceneným srdečne gratulujeme!

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 09.05.2019