UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Výsledky volieb kandidáta na dekana

Akademický senát Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach na svojom riadnom zasadnutí konanom dňa 9.5.2019, v súlade so Zásadami volieb kandidáta na dekana fakulty zvolil za kandidáta na dekana PF UPJŠ v Košiciach doc. RNDr. Romana Sotáka, PhD.

Posledná aktualizácia: 10.05.2019