UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Profesor Gonda v našich spomienkach...

Prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. sa narodil 24. marca 1957 v Prešove. Štúdium odboru chémia ukončil na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach v roku 1981, kde potom pracoval na Katedre organickej chémie ako vedecký pracovník a od roku 1994 ako samostatný vedecký pracovník. V roku 1982 mu bol udelený titul RNDr. a v roku 1986 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied na Chemickotechnologickej fakulte SVŠT v Bratislave. Od roku 1995 pôsobil na mieste odborného asistenta a po úspešnej habilitácii na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v roku 1996 bol menovaný za docenta v odbore organická chémia. V tom istom roku bol ustanovený do funkcie vedúceho Katedry organickej chémie PF UPJŠ. Doktorskú dizertačnú prácu z odboru organická chémia obhájil dňa 9. júla 2002 na tému: „Štúdium stereoselektivity [3,3]-sigmatropných prešmykov a ich využitie v syntéze prírodných látok“ na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave a v roku 2003 bol inaugurovaný za profesora v odbore organická chémia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. Od 1. apríla 2002 pôsobil vo funkcii riaditeľa Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ, ktorý nepretržite viedol až doposiaľ.
Pod jeho vedením prešiel ústav viacerými kľúčovými zmenami akými boli založenie laboratória NMR spektroskopie, osamostatnenie niektorých chemických katedier, akreditácia samostatných vedných odborov a študijných programov či habilitačných a inaguračných konaní. Za obdobie 16 rokov získal Ústav chemických vied status kvalitného a uznávaného pracoviska nielen doma, ale aj v zahraničí. Nemalou mierou prispel k jeho personálnemu vyprofilovaniu na vysokokvalifikovanú a stabilnú súčasť fakulty.

Vo svojej pedagogickej činnosti na fakulte prešiel od základných cvičení a pokročilého praktika z organickej chémie, seminárov pre diplomantov a vedenia diplomových prác ku prednáškovej aktivite pre poslucháčov odboru chémie, kde učil základný predmet Organická chémia, semináre z organickej chémie I. II., stereochémiu a zároveň zaviedol rad nových prednášok a seminárov (asymetrická syntéza, bioorganická chémia, moderné syntetické metódy, výpočtová technika v chémii) a iné. Je potrebné vyzdvihnúť jeho veľmi seriózny prístup k pedagogickej práci a korektný vzťah k študentom. K úspešnej obhajobe diplomovej práce priviedol viac ako 60 študentov, bol školiteľom 12 doktorandských dizertačných prác v odbore organická chémia. Viedol mnohé desiatky diplomových prác, z ktorých veľká väčšina bola prezentovaná v rámci ŠVOČ na fakulte a viaceré aj na celoštátnom kole, kde sa umiestnili na popredných miestach. Bol autorom, okrem iných, dvoch  učebných textov zo stereochémie, podieľal sa na tvorbe učebných plánov pre odbor chémia a zavádzaní kreditového systému štúdia na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. Bol predsedom komisie pre vymenúvacie a habilitačné konania v odbore organická chémia na PF UPJŠ, garantom doktorandského, magisterského i bakalárskeho štúdia organickej chémie a chémie na fakulte.   

Vedeckovýskumná činnosť profesora Gondu bola zameraná spočiatku na výskum syntézy a reakcií biologicky aktívnych izotiokyanátov. Začiatkom 90-tych rokov absolvoval 2 post-doktorandské pobyty na špičkových pracoviskách vo Švajčiarsku u profesora Beluša na Univerzite Fribourg (1990-1992), kde sa zaoberal štúdiom asymetrickej indukcie u ketén-Claisenovho prešmyku, a u Dr. Meienfischa (1992-1994) v Zentrale Forschungslaboratorien, Ciba-Geigy Ltd. v Bazileji s problematikou syntézy nanoaktívnych inhibítorov acetylcholínesterázy. V roku 1995 bol na trojmesačnej stáži u profesorky Solladié na Univerzite Štrasburg (Francúzsko). Po návrate a habilitácii, vedený získanou inšpiráciou, rozvinul výskum v oblasti stereoselektívnych syntéz prírodných látok s využitím [3,3]-sigmatropných prešmykov. Jeho záujem sa sústredil predovšetkým na aminosacharidy, nukleozidové antibiotiká a neproteinogénne aminokyseliny. Z hľadiska metodológie študoval termický, katalytický a mikrovlnami indukovaný Overmanov, Bellušov a aza-Claisenov prešmyk a tandemové reakcie. Predmetom jeho záujmu bolo aj kvantovochemické štúdium asymetrickej indukcie. Profesor Gonda vybudoval v Košiciach vedeckú školu stereoselektívnych syntéz prírodných látok pomocou sigmatropných prešmykov, v rámci ktorej sa podarilo vypracovať originálne syntetické stratégie. Táto škola dosiahla doma aj v zahraničí značného ocenenia, o čom svedčí 59 pôvodných vedeckých prác publikovaných v popredných karentovaných časopisoch (Angewandte Chemie, Tetrahedron, Tetrahedron Letters, Europan Journal of Organic Chemistry, Helvetica Chimica Acta, Collection of Czechoslovak Chemical Communications, Thermochimica Acta) s 380 citáciami v popredných chemických časopisoch a monografiách.

Bol vedúcim 10 grantových úloh VEGA a APVV a projektu TEMPUS. Získal viaceré ocenenia ako Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ za vedeckú činnosť (2002), Medailu Daniela Belluša, udelenú Slovenskou chemickou spoločnosťou za výnimočné zásluhy o rozvoj chémie (2011) a Zlatú medailu pri príležitosti 50. výročia založenia PF UPJŠ za významný prínos k rozvoju PF UPJŠ (2013). Od roku 2000 bol členom Slovenskej komisie pre obhajoby doktorských dizertačných prác a členom viacerých vedeckých rád. Bol pozvaný na plenárne prednášky na zahraničných i domácich konferenciách s medzinárodnou účasťou (Švajčiarsko, Maďarsko, Francúzsko, Bratislava, Piešťany). Desiatky jeho doktorandov a diplomantov sa zúčastnili mnohých domácich a zahraničných konferencií.

Získal aj vyše 40 patentov. Spolupracoval v aplikovanom výskume s firmami ako Syngenta Crop Protection AG, Bazel a CIBA Specialities, Bazel vo Švajčiarsku, Ústavom organické chemie a biochemie AV ČR v Prahe, Karlovou univerzitou v Prahe a TEHO s.r.o. v Košiciach.

Profesor Gonda bol významnou osobnosťou slovenskej organickej chémie, ktorá podstatnou mierou prispela k jej naštartovaniu na trajektóriu moderného organicko-chemického výskumu realizovaného v popredných svetových vedeckých inštitúciách.

Česť jeho pamiatke!

Posledná aktualizácia: 12.06.2019