UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Docent Jozef Chomič v našich spomienkach...

Vo veku 76 rokov nás 5. októbra 2019 navždy opustil náš kolega, vedec a pedagóg
doc. RNDr. Jozef Chomič, CSc.

 

 

Docent Chomič sa narodil sa v malebnej, rázovitej obci Horná Lehota, v okolí ktorej vyrastal a prežil krásne detstvo a svoje žiacke časy. Po ukončení jedenásťročnej strednej školy v Brezne v roku 1960 začal študovať Prírodovedeckú fakultu UK v Bratislave študijnú kombináciu Chémia-Fyzika.

Vysokoškolské štúdium ukončil v odbore Anorganická chémia a na Prírodovedeckú fakultu UPJŠ v Košiciach nastúpil v roku 1965 ako asistent. Jeho prácu na Katedre anorganickej chémie na jeden rok prerušila povinná vojenská služba, ale od roku 1966 pôsobil na katedre nepretržite až do odchodu na zaslúžený dôchodok.

Jeho dlhoročná práca na katedre bola veľmi plodná a tvorivá, či to už pri práci so študentmi počas prednášok, seminárov alebo cvičení ako aj pri výskumnej práci v objavovaní neznámeho v oblasti elektrochémie, chémie silikátov alebo klatrátových zlúčenín.

Bol pracovitým a cieľavedomým človekom o čom svedčí aj jeho úsilie stále sa zdokonaľovať a naberať nové skúsenosti aj v spolupráci so zahraničnými pracoviskami ako boli Univerzita v Dijone, kde strávil pol roka, Univerzita v Liege v Belgicku, Univerzita v Poitiers vo Francúzku, kde pôsobil v rámci výskumných stáži.

Dlhé roky pôsobil aj ako vedúci Katedry anorganickej chémie avšak aj počas tohto náročného a zodpovedného obdobia so zanietením pripravoval budúcich učiteľov a vedcov na ich zodpovedné povolanie.

Za svoju obetavú a dobre vykonanú prácu bol ocenený medailami a cenami, napr. medaila pri príležitosti 25. výročia založenia PF UPJŠ za pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť ako aj bronzová medaila pri príležitosti 50. výročia založenia PF UPJŠ za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu v prospech PF UPJŠ. Nedá mi nespomenúť jeho dlhoročnú aktívnu činnosť aj v rámci chemickej spoločnosti, za ktorú bol ocenený striebornou medailou Slovenskej chemickej Spoločnosti v roku 2003.

Posledné roky mal podlomené zdravie a preto sme sa stretávali len zriedkavo. Ale aj napriek tomu v nás, mladších kolegoch, zanechal nezmazateľnú stopu, ktorú si nesieme so sebou ďalej, či to už v podobe jeho odborných ale aj ľudských hodnôt.

Odišiel náš dlhoročný kolega, ktorý vždy vedel ochotne pretransformovať svoju kreativitu a ponúknuť ju v dobre mierenej rade aj iným.

Česť jeho pamiatke!

Posledná aktualizácia: 09.10.2019