UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Laserové skenovanie košického divadla realizované geografmi PF UPJŠ

Laserové skenovanie súvisí s riešením slovensko-čínskeho výskumného projektu, ktorý realizujú výskumníci z Ústavu geografie PF UPJŠ v Košiciach (ÚGE) a ich kolegovia zo School of Environmental Science and Spatial Informatics, China University of Mining Technology v čínskom meste Sü-čou (Xuzhou). Výstupy skenovania ponúkajú aj veľmi zaujímavý pohľad na jednu z najkrajších historických budov Košíc, na Štátne divadlo Košice.

Skenovanie realizoval docent Ján Kaňuk a jeho doktorand Mgr. Jozef Šupinský z ÚGE, pod vedením profesora Vladimíra Sedláka, ktorý je vedúcim riešiteľom spoločného bilaterálneho projektu APVV/SK-CN-RD-18-0015: Key Technologies on the Integration of Multi-GNSS, LiDAR and Oblique Photogrammetry in 3D High-Quality Reconstruction of Smart City (3DSMARTCITY). Laserové skenovanie prebieha od februára 2020 a je zároveň jedným z výsledkov memoranda o spolupráci Štátneho divadla Košice a Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach uzavretého v roku 2017. Vedcami získané dáta už čoskoro umožnia predstaviť verejnosti vizualizáciu vybraných priestorov, ktoré budú môcť „navštíviť“ priamo z pohodlia domova.

Komplexné laserové skenovanie divadla bolo rozdelené do niekoľkých fáz. Podľa slov docenta Kaňuka, jedného z technických realizátorov projektu, sa v prvej fáze mapovanie realizovalo vo verejnej časti divadla. Uviedol, že: „verejná časť bola skenovaná s vysokým priestorovým rozlíšením a vysokou presnosťou. V druhej fáze boli podrobne skenované podzemné časti divadla. Konkrétne šatne, sklad rekvizít, technické časti a spojovacia chodba medzi historickou budovou a administratívnou budovou. Tretia fáza bola zameraná na neverejnú časť divadla a strechu nad javiskom a hľadiskom. V poslednej fáze sa skenoval exteriér divadla. Pozemným laserový skenovaním tak vzniklo mračno 3D bodov pokrývajúcich povrch exteriéru a interiéru so vzájomným odstupom niekoľko milimetrov, pričom body sú zafarbené reálnymi farbami z fotografií, ktoré zaznamenala digitálna kamera bezprostredne po laserovom skenovaní. Výsledná geografická databáza veľmi komplexne reprezentuje priestory divadla, a umožňuje odvodiť veľmi podrobné technické plány budovy, ktoré v ucelenej podobe doposiaľ neexistovali. V súčasnosti prebieha spracovanie dát pre vizualizáciu vybraných priestorov budovy pre virtuálnu realitu. Podobným spôsobom sme skenovali aj Dóm Svätej Alžbety, čo bolo nedávno publikované vo vedeckom časopise Geographia Cassoviensis.“

Spoločný slovensko-čínsky výskumný projekt prináša realizáciu spoločných experimentov v oblasti geoinformatiky a diaľkového prieskumu Zeme, ktorých účelom je zvýšiť presnosť získavania trojrozmerných dát o meste v rámci koncepcie inteligentného mesta - Smart City. Smart City je moderný koncept riadenia a budovania mesta, v ktorom sa uplatňuje prepojenie rozličných senzorov, vedy a digitálnej komunikácie smerujúce k zlepšeniu životného prostredia a života ľudí v meste. Zameranie projektu zapadá do Zelenej vízie mesta Košice do roku 2030 a ambície uchádzať sa o titul Európske hlavné zelené mesto 2023.

Informáciu o tejto aktivite publikovalo aj Štátne divadlo Košice, denníky Košice:DnesDnes24 Košice .


Posledná aktualizácia: 09.06.2020