UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v ak. r. 2022/2023

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje začatie prijímacieho konania na dennú a externú formu doktorandského štúdia v akademickom roku 2022/2023 v nasledujúcich akreditovaných študijných programoch:

Študijný program Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu
Aplikovaná matematika prof. RNDr. Katarína Cechlárová, DrSc. katarina.cechlarova@upjs.sk
Diskrétna matematika prof. RNDr. Tomáš Madaras, PhD.  tomas.madaras@upjs.sk
Teória vyučovania matematiky prof. RNDr. Jozef Doboš, CSc. jozef.dobos@upjs.sk
Astrofyzika prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. michal.hnatic@upjs.sk
Biofyzika prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc. pavol.miskovsky@upjs.sk
Fyzika kondenzovaných látok prof. Ing. Martin Orendáč, CSc. martin.orendac@upjs.sk
Jadrová a subjadrová fyzika  prof. RNDr. Milan Žukovič, PhD.  milan.zukovic@upjs.sk
Progresívne materiály prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc. pavol.sovak@upjs.sk
Teoretická fyzika prof. RNDr. Michal Jaščur, CSc. michal.jascur@upjs.sk
Teória vyučovania fyziky prof. RNDr. Peter Kollár, DrSc. peter.kollar@upjs.sk
Geoinformatika
a diaľkový prieskum zeme
prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. jaroslav.hofierka@upjs.sk
Analytická chémia prof. Dr. Yaroslav Bazeľ, DrSc. yaroslav.bazel@upjs.sk
Anorganická chémia prof. RNDr. Juraj Černák, DrSc. juraj.cernak@upjs.sk
Biochémia prof. Ing. Marián Antalík, DrSc. marian.antalik@upjs.sk
Fyzikálna chémia prof. RNDr. Andrej Oriňak, PhD. andrej.orinak@upjs.sk
Informatika  prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD.  stanislav.krajci@upjs.sk
Fyziológia živočíchov prof. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. benadik.smajda@upjs.sk
Všeobecná ekológia
a ekológia jedinca a populácií
prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. lubomir.kovac@upjs.sk
Fyziológia rastlín  prof. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.  pavol.martonfi@upjs.sk
Molekulárna cytológia prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. peter.fedorocko@upjs.sk
Genetika prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. eva.cellarova@upjs.sk

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom alebo príbuznom odbore. Odporúčame použiť výhradne elektronickú prihlášku: https://e-prihlaska.upjs.sk/. Všetky potrebné súčasti prihlášky doloží uchádzač(ka), akonáhle ich bude mať k dispozícii. Elektronické prihlasovanie je spustené od 28.3.2022. Existujúce tlačivo prihlášky ŠEVT 49 400 2 je možné využiť iba v prípade, ak uchádzač(ka) má obmedzený prístup k elektronickej komunikácii. Súčasťou prihlášky je:

  1. overená kópia diplomu, resp. potvrdenie o ukončení štúdia, ak ešte diplom nemá
  2. životopis s prípadným uvedením zoznamu publikovaných a nepublikovaných prác
  3. potvrdenie o odbornej praxi po absolvovaní vysokej školy (ak bola vykonaná)
  4.  výpis výsledkov štúdia druhého stupňa
  5. rámcový projekt k téme dizertačnej práce
    Šablóna rámcového projektu k téme dizertačnej práce

Pre akademický rok 2022/2023 naši školitelia vypísali 108 tém dizertačných prác a školitelia z externých vzdelávacích inštitúcií vypísali 22 tém dizertačných prác. Podrobnejšie informácie nájdete na stránke: 

Témy dizertačných prác pre akademický rok 2022/2023

Záujemcom odporúčame kontaktovať školiteľa konkrétnej témy, alebo osobu zodpovednú za realizáciu študijného programu. Prípadné otázky k prihláškam, môžu záujemcovia konzultovať s vedúcou študijného oddelenia: RNDr. Iveta Sováková (iveta.sovakova@upjs.sk)

Termín na podanie prihlášky na doktorandské štúdium na PF UPJŠ je od 28.3.2022 do 31.5.2022.

V prípade, že uchádzač pošle prihlášky na dve a viac tém, oznámi svoje preferencie emailom na adresu:  iveta.sovakova@upjs.sk

Prijímacie konanie sa uskutoční v termíne: 20. - 30.6.2022

Doktorandské štúdium pre prijatých študentov začne od 1.9.2022.

Poplatok: 30,- € elektronická prihláška, 50,- € klasická prihláška.

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne platobnou bránou alebo bankovým prevodom na číslo účtu: 
SK28 8180 0000 0070 0007 8491, variabilný symbol: 2996, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.


doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan fakulty              

Posledná aktualizácia: 12.05.2022