UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študentská vedecká konferencia 2022

V zmysle aktualizovaného Štatútu študentskej vedeckej konferencie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ pre rok 2022

vyhlasujem

fakultné kolo súťaže o najlepšiu študentskú vedeckú a odbornú prácu v akademickom roku 2021/2022 v sekciách:

MIKROBIOLÓGIA, BIOLÓGIA RASTLÍN A ŽIVOČÍCHOV,
BIOLÓGIA ČLOVEKA A CYTOLÓGIA,
FYZIKA I,
FYZIKA II,
ANALYTICKÁ CHÉMIA,
ANORGANICKÁ CHÉMIA,
BIOCHÉMIA,
FYZIKÁLNA CHÉMIA,
MATEMATIKA,
DIDAKTIKA PRÍRODNÝCH VIED, MATEMATIKY A INFORMATIKY,
GEOGRAFIA A GEOINFORMATIKA,
APLIKOVANÁ INFORMATIKA,
DÁTOVÁ ANALÝZA,
PROGRAMÁTORSKÁ SÚŤAŽ,
IHRA.

Fakultné kolo sa uskutoční formou študentskej vedeckej konferencie (ŠVK 2022) v rámci Prírodovedeckých dní v stredu, 27. apríla 2022. Miestom realizácie je areál Jesenná 5, Park Angelinum 9, ako aj areál Moyzesova 9 a Šrobárova 2. Vyhlásenie výsledkov sa uskutoční v aule prof. Prasličku, RBA05 v areáli Šrobárova 2.

Každá súťažná práca bude ocenená knižnou poukážkou v hodnote 10€. Najlepšie práce získajú navyše ocenenie vo výške 50€, 40€, 30€.

Harmonogram ŠVK a organizačné pokyny

06. 04. 2022

Vyhlásenie Študentskej vedeckej konferencie 2022

do 20. 04. 2022,  08:00 h

 • elektronická registrácia účastníka ŠVK cez https://lms.upjs.sk, kurz SVK2022
 • odovzdanie abstraktu pripravovaného príspevku do príslušnej sekcie ŠVK

do 25. 04. 2022,  08:00 h

 • odovzdanie súťažných prác v elektronickej verzii (pdf súbor, podľa šablóny) do príslušnej sekcie ŠVK

27. 04. 2022

 • 08:00 h                      otvorenie ŠVK v posluchárni SA1A1, Park Angelinum 9
                                     otvorenie ŠVK v aule prof. Prasličku, RBA05, Šrobárova 2
 • 08:30 h - 13:00 h      prezentácia súťažných prác v jednotlivých sekciách
 • 17:00 h                      vyhlásenie výsledkov a odovzdanie cien, aula prof. Prasličku, RBA05
 • 17:30 h                      ŠTRK – študentská recesistická konferencia, aula prof. Prasličku, RBA05

Pokyny k registrácii

 • každý súťažiaci je povinný sa registrovať prostredníctvom elektronického systému
  https://lms.upjs.sk/course/index.php?categoryid=117
 • prihlasovacie údaje pre vstup do systému sú zhodné s údajmi do AiS2,
 • prihlasovacie kľúče k formuláru na prihlásenie príspevku sú zvlášť uvedené (v lms.upjs.sk, SVK2022) pre každú sekciu, do ktorej chcete príspevok prihlásiť,
 • ak chcete prihlásiť príspevok do inej sekcie ako ste už pridali (oprava sekcie), alebo chcete súťažiť s prácami vo viacerých sekciách, informujte sa o postupe na lms@upjs.sk,
 • ak máte problém s prihlásením sa do systému LMS, prekontrolujte si funkčnosť prihlásenia sa do AiS2,riešenie problému s prihlásením do AiS2 komunikujte, študenti: patricia.lukacova@upjs.sk, zamestnanci a doktorandi: katarina.novakova@upjs.sk.

Pokyny k príprave a odoslaniu abstraktu

 • Súčasťou ŠVK 2022 je vydanie elektronického zborníka abstraktov príspevkov, ktoré budú obhajované v rámci jednotlivých sekcií. Elektronický zborník bude zverejnený na web stránke fakulty. Každý účastník ŠVK je povinný odoslať abstrakt príspevku pripravený podľa vzorovej šablóny vo formáte DOCX, DOC, DOTX, ODT. V prípade nedodržania formátu nezaručujeme zverejnenie abstraktu v zborníku.
 • Elektronickú verziu abstraktu je nutné odovzdať prostredníctvom formuláru na stránke https://lms.upjs.sk/course/index.php?categoryid=117 v príslušnej sekcii. (Príspevky odovzdané iným spôsobom príp. po termíne nebudú akceptované.)

Pokyny k príprave a odovzdaniu prác

 • Na ŠVK možno prihlásiť aj prácu, ktorá je ucelenou časťou záverečnej práce.
 • Odporúčaný rozsah prác ŠVK je spravidla 15-20 strán. V závislosti od charakteru práce, vedného odboru práce môžu mať rozsah aj mimo uvedeného intervalu.
 • Na prípravu práce ŠVK sa odporúča primerane použiť šablóny WORD alebo LaTeX vypracované pre záverečné práce (napr.: http://www.upjs.sk/public/media/0820/sablona_ZP_V2.dotx, https://github.com/novotnyr/rnthesis)
 • Práce k ŠVK je potrebné vypracovať v elektronickej podobe a odovzdať vo formáte PDF do termínu uvedenom v harmonograme ŠVK 2022 prostredníctvom formuláru na stránke https://lms.upjs.sk/course/index.php?categoryid=117 v príslušnej sekcii. Príspevky odovzdané iným spôsobom príp. po termíne nebudú akceptované.

Všetkým súťažiacim ako aj členom komisií želám úspešný priebeh ŠVK.

Košice 06. 04. 2022

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan fakulty              

Štatút ŠVK
Menovanie odborných porôt
Program sekcií
Zborníky a výsledky ŠVK
Posledná aktualizácia: 04.05.2022