UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Výsledky prijímacieho konania a pokyn k zápisu

Milí naši budúci prváci,

ppodľa §58, ods. 9 Zákona č. 131/2002 Zb. ste návratkou povinní potvrdiť, či sa zapíše na štúdium na našej fakulte. Vaše skoré rozhodnutie nám umožní skvalitniť prijímací proces.

Návratku je potrebné zaslať elektronicky - ais2.upjs.sk   najneskôr do 31.07.2022

Súčasťou návratky (návod: ais2.upjs.sk/ais/manualy/AiS2_manual_navratka2.pdf) je:

  • žiadosť o vydanie študentského preukazu ISIC,
  • záujem o poskytnutie ubytovania.

Prístup k evidencii návratky:

login: Login (je uvedený spolu s výsledkom prijímacieho konania na web stránke fakulty)
heslo: rodné číslo – bez lomky (pre uchádzačov, ktorí sú  študentmi PF je heslo do AiS2 tiež heslom pre el. návratku).

Poplatok za vydanie ISIC a poplatky za služby Univerzitnej knižnice je nutné hradiť výhradne bankovým prevodom alebo platobnou bránou.
Príkazy na úhradu je možné  vygenerovať z elektronickej návratky po jej potvrdení. Pri prvom vydaní preukazu neuhrádzajte prolongačný poplatok. Všetky bankové symboly sú povinné. Poplatok si najprv generujte v AISe, až potom ho uhrádzajte (všetky poplatky je nutné uhradiť samostatne).
V prípade, že už ste vlastníkom študentského preukazu UPJŠ (už ste na UPJŠ študovali), do 25.8.2022 je potrebné uhradiť len prolongačný poplatok. Poplatok za prolongáciu vygeneruje Správa AIO na Vaše požiadanie (typ prolongácie si vyberáte podľa informácií na webe aio v novinkách, následne napíšete požiadavku Správe AIO). Poplatok uhrádzate až po vygenerovaní predpisu platby v AISe. Nájdete ho v neuhradených poplatkoch.

Študentom 1. roč. poskytujeme ubytovanie v ŠD TUKE na Jedlíkovej ul.,a Pražskej 2. Možnosť podať žiadosť o ubytovanie sa zobrazí po potvrdení elektronickej návratky. Žiadosť o ubytovanie je nutné potvrdiť súčasne s návratkou. Prípadnú prílohu k žiadosti o ubytovanie – kópiu preukazu ZŤP, doklad o tom, že uchádzač je sirota alebo polosirota zašlite na študijné oddelenie do 31.07.2022. Informácia o pridelení ubytovania bude zverejnená po 22.08.2022 v AiS2.

Zápis na štúdium sa bude konať začiatkom septembra. Bližšie informácie budú  zverejnené na web stránke a zaslané poštou spolu s rozhodnutím o prijatí. 

Pre všetkých prvákov je určené Úvodné sústredenie, ktorého zaujímavý program po odboroch už pripravujeme. V termínoch 05.09. – 07.09. alebo 07.09. – 09.09. zažijete prvý neformálny kontakt so spolužiakmi, učiteľmi ale aj vedením fakulty. Náklady na ubytovanie a dopravu vám uhradíme, stravné vo výške 25 € ostane na vás

K úspešnému štartu do vysokoškolského štúdia Vám iste prídu vhod bezplatné Repetitória, ktoré budú nadväzovať na úvodné sústredenie.

Váš život sa postupne zmení, akademický rok začíname 19.09.2022, čaká vás imatrikulácia (oficiálna a študentský ples), zimný semester, zimné skúšobné obdobie....

Vitajte, prírodovedci.

Informácie Unverzitnej knižnice

Pokyny k ubytovaniu:

Posledná aktualizácia: 23.06.2022