UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

10th International Conference on Research in Didactics of the Sciences

Pozývame Vás na  10. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie DidSci Plus, ktorá  sa uskutoční prvýkrát v Košiciach na pôde Prírodovedeckej  fakulty UPJŠ.  Na konferencii sa zúčastnia odborníci, vysokoškolskí učitelia  didaktík prírodných vied, matematiky a informatiky, doktorandi, študenti a ďalší hostia z Českej republiky, Poľska, Izraelu a Slovenska. 

Tradične je táto konferencia zameraná predovšetkým na výskum v didaktikách prírodných vied a jeho aplikáciách do výučby. 

Obsahom konferencie sú témy, ktoré súvisia  s potrebou  prehodnotiť ciele vzdelávania, vedomosti a spôsobilosti, ktorými majú žiaci a študenti v súčasnosti disponovať. Globálne trendy, ako sú napríklad digitalizácia, zmena klímy a pokrok v umelej inteligencii, predstavujú základné výzvy pre ciele, ako aj pre metódy vzdelávania.  

predseda konferencie: doc. RNDr. Marian Kíreš, PhD.                          

predsedkyňa konferencie: doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc. 

Viac informácií

Posledná aktualizácia: 24.06.2022