UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

3.kolo prijímacieho konania na doktorandské štúdium

v ak. r. 2022/2023 v študijnom programe Informatika

Dekan Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach vyhlasuje 3.kolo prijímacieho konania na dennú formu doktorandského štúdia v akademickom roku 2022/2023 v študijnom programe

Študijný program Osoba zodpovedná za realizáciu študijného programu
Informatika prof. RNDr. Stanislav Krajči, PhD. stanislav.krajci@upjs.sk

Uchádzač o doktorandské štúdium musí mať ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v danom alebo príbuznom odbore. Odporúčame použiť výhradne elektronickú prihlášku: https://e-prihlaska.upjs.sk/ . Všetky potrebné súčasti prihlášky doloží uchádzač(ka), akonáhle ich bude mať k dispozícii. Elektronické prihlasovanie je spustené od 27.09.2022. Existujúce tlačivo prihlášky ŠEVT 49 400 2 je možné využiť iba v prípade, ak uchádzač(ka) má obmedzený prístup k elektronickej komunikácii. Súčasťou prihlášky je:

  1. overená kópia diplomu, resp. potvrdenie o ukončení štúdia, ak ešte diplom nemá
  2. životopis s prípadným uvedením zoznamu publikovaných a nepublikovaných prác
  3. potvrdenie o odbornej praxi po absolvovaní vysokej školy (ak bola vykonaná)
  4. výpis výsledkov štúdia druhého stupňa
  5. rámcový projekt k téme dizertačnej práce
    Šablóna rámcového projektu k téme dizertačnej práce

Podrobnejšie informácie o vypísaných témach:  Témy dizertačných prác pre akademický rok 2022/2023

Záujemcom odporúčame kontaktovať školiteľa konkrétnej témy, alebo osobu zodpovednú za realizáciu študijného programu. Prípadné otázky k prihláškam, môžu záujemcovia konzultovať s vedúcou študijného oddelenia: RNDr. Iveta Sováková (iveta.sovakova@upjs.sk)

Termín na podanie prihlášky na doktorandské štúdium na PF UPJŠ je od 27.09.2022do 10.10.2022.

Prijímacie konanie sa uskutoční v termíne: 11.-17.10.2022.

Doktorandské štúdium pre prijatých študentov začne od 1.11.2022.

Poplatok: 30,- € elektronická prihláška, 50,- € klasická prihláška.

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne platobnou bránou alebo bankovým prevodom na číslo účtu: SK28 8180 0000 0070 0007 8491, variabilný symbol: 2996, špecifický symbol: rodné číslo bez lomky, konštantný symbol: 0308, správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

 

doc. RNDr. Roman Soták, PhD.
dekan fakulty               

Posledná aktualizácia: 04.10.2022