UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Posledná spomienka

doc. RNDr. Kvetoslava Markušová, CSc.

* 02.01.1946   
† 30.09.2022

Docentka Markušová sa narodila v Budapešti a hneď v nasledujúcom roku sa jej rodina presťahovala do Košíc. Po absolvovaní Strednej všeobecnovzdelávacej školy, neskôr Gymnázium Kováčska 28, sa rozhodla pre štúdium na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach. Jej záujem o chémiu podnietil profesor chémie na strednej škole. Už počas štúdia v rokoch 1964-1969 ju zaujala elektrochémia, predovšetkým polarografia, ktorej sa venovala počas celej svojej vedeckej kariéry. Kandidátsku dizertačnú prácu na tému „Elektroredukcia chromitých komplexov v aprotických rozpúšťadlách“ obhájila v roku 1983 na PF UJEP V Brne.

Po ukončení štúdia ostala pôsobiť na univerzite ako vedecká pracovníčka (1969-2008). Mala na starosti niekoľko diplomantov a pravidelne viedla poslucháčov aj pri vypracovaní Študentskej vedeckej odbornej činnosti. Vďaka svojmu vedeckému výskumu a rečovým znalostiam sa dostala aj na odborné stáže na univerzity do zahraničia (1792 - Moskva, 1980-1981 Kanada...), a dlhodobo si budovala sieť svojich zahraničných profesionálnych kontaktov. Popri "laboratóriu" si vo voľnom čase užívala oddych v prírode.  Dlhé roky bola veľmi aktívnou členkou turistického oddielu Slávia Univerzita. Okrem toho si urobila aj kurz turistických sprievodcov a potom niekoľko rokov organizovala a viedla medzinárodné študentské tábory s účasťou vysokoškolákov z celého sveta. Popritom však naďalej pracovala aj vo výskume a svoje výsledky svedomite publikovala – doma, aj v zahraničí. Snažila sa každý rok vymýšľať nové a zaujímavé, ale praktické témy pre študentskú prácu v laboratóriu – napríklad skúmanie znečistenia vôd v prírode, ich kontamináciu ropou, obsah vitamínu C v zelenine (a jeho úbytok pri fázach varenia), či overovanie konzervačných látok v kozmetických prípravkoch. Na študentov bola však vždy prísna, lebo ich prípravu do profesionálneho života chemikov považovala za dôležitú. Bola spoluriešiteľkou niekoľkých VEGA projektov, v roku 2001 obhájila habilitačnú prácu na tému „Vplyv modifikácie fázového rozhrania na priebeh elektródových reakcií“ na PF UK v Bratislave a v roku 2002 bola rektorom UK menovaná za docentku.
Po definitívnom odchode do dôchodku sa venovala najmä svojej záhrade -kompostovala, pestovala liečivé bylinky, ktoré sušila alebo z nich vyrábala tinktúry. Opustila nás náhle, 30.09.2022.

Česť jej pamiatke!            
 

Posledná aktualizácia: 05.10.2022