UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vymenovanie nového dekana Prírodovedeckej fakulty rektorom UPJŠ

Dňa 4.6.2011 ukončil svoju činnosť  vo funkcii dekana Prírodovedeckej fakulty UPJŠ prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.. Vo funkcii dekana pôsobil dve funkčné obdobia, od 5.6.2003 do 4.6.2011.
 

Na stretnutí  so zamestnancami  dekanátu, Centra celoživotného vzdelávania a za prítomnosti riaditeľov ústavov, po  slovách poďakovania  adresovaných prof. Sovákovi za vykonanú prácu na čele fakulty, rektor  univerzity prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. slávnostne odovzdal menovací dekrét a symbolicky dekoroval insigniou PF UPJŠ nového dekana Prírodovedeckej fakulty doc. RNDr. Gabriela Semanišina, PhD..  
 

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

 doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

dekan PF UPJŠ

 

 

 Fotogaléria

Posledná aktualizácia: 11.03.2013