UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prírodovedecká fakulta a fyzika v slovenskom rozhlase

V spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska v relácii Rozhlasová akadémia 3. veku predstavili kolegovia z našich pracovísk Ústavu fyzikálnych vied vo vedecko-populárnej forme vedný odbor FYZIKA. Konkrétne v nahrávkach a rozhovoroch s redaktorom slovenského rozhlasu Ing. Miroslavom Talaváškom:

  • prof. RNDr.  Andrej Bobák, DrSc.:  v úvode vysvetlil poslucháčom základné delenie fyziky a jej prepojenosť s ďalšími odbormi,
  • doc. RNDr. Zuzana Ješková, PhD.: v časti relácie nazývanej Terminologický slovník popísala fundamentálne pojmy, resp. pojmy súvisiace s významnými aplikáciami fyziky: symetria, interakcia, supravodivosť a tranzistor,
  • RNDr. Jozef Hanč, PhD.:  priblížil poslucháčom velikánov fyziky akými boli Issac Newton, Wilhelm Conrad Röntgen, Albert Einstein, resp. Richard Feynman,
  • prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.: - v nadväzujúcej diskusii predstavil detailnejšie Centrum fyziky veľmi nízkych teplôt - spoločné pracovisko SAV a PF UPJŠ a fyziku nízkych teplôt  spolu s aplikáciami v reálnom živote, ktoré tento odbor fyziky priniesol a prináša.

 Relácia odznela v slovenskom rozhlase na rádiu Regína dňa 6.10.2012. Záznam tejto relácie si môžete vypočuť na tejto linke

Táto relácia vznikla aj v spolupráci v rámci popularizačného projektu APVV SCIENCENET na podporu prírodovedného vzdelávania, ktorého vedúcim je RNDr. Jozef Hanč, PhD. z Oddelenia didaktiky fyziky   Ústavu fyzikálnych vied

Posledná aktualizácia: 12.03.2013