UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Diplomové práce študentov informatiky PF UPJŠ v Galérii najlepších prác v súťaži ACM SPY

Czech ACM Chapter & Slovakia ACM Chapter Student Project of the Year (ACM SPY) je súťaž o najlepšiu diplomovú prácu v oblasti informatiky a informačných technológií. Cieľom súťaže je podporiť študentov tak, aby venovali čo najväčšie úsilie štúdiu a diplomovým prácam, ktorých výsledky potom uplatnia aj v praxi.

Diplomové práce v galérii ACM SPY 2012 boli vybraté ako najlepšie práce z celkovo 1513 obhájených  diplomových prác na 13 českých a slovenských univerzitách. Všetci študenti, autori najlepších prác, ktorí splnia podmienky stanovené v pravidlách súťaže, po posúdení odbornou porotou majú svoju prácu zverejnenú v Galérii najlepších a získavajú certifikát o svojom úspechu.

Tohto roku sú v galérii najlepších zverejnené práce aj dvoch študentov PF UPJŠ  Jána Jerguša (vedúci práce RNDr. J. Jirásek) a Pavla Rajzáka (vedúci práce RNDr.  R. Novotný).

Záštitu nad touto súťažou prevzala odborná organizácia Czech ACM a Slovakia ACM Chapter.  Hlavným sponzorom súťaže bola softvérová firma Profinit. 

Spoluorganizátormi sú nasledovné univerzity, ktoré organizačne zastrešuje Slovenská technická univerzita v Bratislave:

 • České vysoké učení technické v Praze
 • Univerzita Karlova v Praze
 • Vysoká škola ekonomická v Praze
 • Vysoké učení technické v Brně
 • Masarykova univerzita v Brně
 • Západočeská univerzita v Plzni
 • Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
 • Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • Univerzita Komenského Bratislave
 • Žilinská univerzita
 • Technická univerzita v Košiciach
 • Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Viac informácií je možné nájsť na http://www.acm-spy.cz/

Posledná aktualizácia: 12.03.2013