UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Aktuality

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017

ZAOSTRENÉ na Nobelove ceny 2017

Najprestížnejšie vedecké ocenenie Nobelova cena sa udeľuje každý rok za významný alebo prelomový výskum, technické objavy či za prínos pre ľudstvo vo fyzike, chémii, medicíne, literatúre a v boji za mier. Na pôde fakulty sa po prvýkrát konalo stretnutie s vedcami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach, ktorí priblížili študentom, učiteľom a širokej verejnosti problematiku výskumu, za ktorý boli udelené Nobelove ceny 2017 v kategóriách Fyzika, Chémia, Fyziológia/medicína.

Najlepším startupom roka na Slovensku sa stala SAFTRA Photonics, s.r.o.

Najlepším startupom roka na Slovensku sa stala SAFTRA Photonics, s.r.o.

Spoločnosť SAFTRA Photonics, ktorá vznikla v roku 2014 ako start-up na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, získala hlavnú cenu v prestížnej súťaži Startup Awards 2017. Jej zakladateľom a výkonným riaditeľom je prof. RNDr. Pavol Miškovský, DrSc., Katedra biofyziky ÚFV PF UPJŠ.

Prijatie študentov dekanom PF UPJŠ pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Prijatie študentov dekanom PF UPJŠ pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva prijal na pôde fakulty dňa  21. novembra 2017 dekan PF UPJŠ študentov, ktorí v akademickom roku 2016/2017 dosahovali vynikajúce plnenie študijných povinností a úspešne reprezentovali  fakultu v rôznych oblastiach činnosti. Prijatia sa zúčastnili aj študenti, ktorí v ak. roku 2016/2017 plnili úlohy v rámci výkonu študentskej pomocnej vedeckej sily a študentskej pomocnej pedagogickej sily.

Slávnosť imatrikulácie študentov I. ročníka

Slávnosť imatrikulácie študentov I. ročníka

Historická aula Univerzity Pavla Jozefa Šafárika sa 16. novembra 2017 zaplnila študentmi prvého ročníka Prírodovedeckej fakulty, ktorí v tento deň boli slávnostne imatrikulovaní do stavu vysokoškolských študentov.

Zomrela prof.  Ing. Mirjam Gálová, DrSc.

Zomrela prof. Ing. Mirjam Gálová, DrSc.

Dňa 31.10.2017 nás vo veku 82 rokov navždy opustila prof. Ing. Mirjam Gálová, DrSc., emeritná profesorka Ústavu chemických vied, ktorá na Prírodovedeckej fakulte pôsobila od roku 1992.

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2017

Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2017

Vedenie Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach pozýva študentov, učiteľov a širokú verejnosť na podujatia organizované v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku 2017, ktoré sa uskutočnia v dňoch od 06. novembra 2017 do 13. novembra 2017

Klub učiteľov matematiky na PF UPJŠ zahájil svoju činnosť

Klub učiteľov matematiky na PF UPJŠ zahájil svoju činnosť

Ústav matematických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ organizuje aj v ak. r. 2017/2018 Klub učiteľov matematiky – KUM. Prvé stretnutie klubu s témou „Matematické súťaže – ako vybrať a pripraviť žiakov“ sa uskutočnilo 2. októbra 2017 za účasti 25 učiteľov z Košického i Prešovského kraja. Termín nasledujúceho stretnutia – 6.11.2017.

PF UPJŠ sa zúčastnila druhého ročníka Vedeckého veľtrhu

PF UPJŠ sa zúčastnila druhého ročníka Vedeckého veľtrhu

Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach sa opakovane zúčastnila interaktívneho podujatia Vedecký veľtrh, ktorého druhý ročník sa konal 14. septembra 2017 na námestí NC Eurovea v Bratislave. Veľtrh je platformou, v rámci ktorej sú rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou, zábavnou a interaktívnou formou predovšetkým deťom a mládeži školského veku.

17. medzinárodný speleologický kongres - Penrith, Austrália

17. medzinárodný speleologický kongres - Penrith, Austrália

V dňoch 23. - 29. júla 2017 sa v austrálskom meste Penrith konal 17. medzinárodný speleologický kongres, ktorého súčasťou je aj vedecká konferencia. Uvedeného kongresu sa ako zástupca Univerzity P.J. Šafárika v Košiciach, ale aj ako aj zástupca národnej speleologickej organizácie Slovenskej republiky zúčastnil doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. z Ústavu geografie PF UPJŠ. 

Ocenenie za najlepší poster získala doktorandka z ÚFV PF UPJŠ

Ocenenie za najlepší poster získala doktorandka z ÚFV PF UPJŠ

Doktorandka Ústavu fyzikálnych vied Mgr. Lívia Lederová bola ocenená za najlepší poster na konferencii venovanej interdisciplinárnemu charakteru molekulárnych látok, konanej v dňoch 3.- 6. júla 2017 na pôde Ústavu nukleárnej fyziky Akadémie vied, Poľsko.

K špičkovým vedeckým tímom VŠ SR sa zaradili dva tímy z PF UPJŠ

K špičkovým vedeckým tímom VŠ SR sa zaradili dva tímy z PF UPJŠ

Z Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach boli do druhej výzvy k projektu „Špičkové vedecké tímy slovenských vysokých škôl“, predložené 4 návrhy na špičkové vedecké tímy TRIANGEL, KOSDIM, MSM a CIB-TEAM. Kritériá stanovené AK splnili dva vedecké tímy - TRIANGEL a KOSDIM.

Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“

Udelenie čestného titulu „profesor emeritus“

Za významný prínos v oblasti vedy a vzdelávania udelil rektor Univerzity Pavla Jozefa Šafárika dňa 16. júna 2017 čestný titul „profesor emeritus“ ďalším dvom významným osobnostiam univerzity. Jednou z nich je profesor Miroslav Repčák z Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.

Úspech študenta Anorganickej chémie

Úspech študenta Anorganickej chémie

Študent 1. ročníka magisterského štúdia Anorganická chémia Bc. Michal Hegedűs získal tretie miesto v rámci 12. študentskej prehliadky v sekcii Bio-kryštalografia a chemická kryštalografia

10. ročník konferencie CHAOS 2017

10. ročník konferencie CHAOS 2017

V spolupráci s prof. Honkonenom z Fínska, zamestnanci Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach, Katedry teoretickej fyziky a astrofyziky  prof. Michal Hnatič a Dr. Tomáš Lučivjanský navrhli organizátorom konferencie CHAOS 2017, konanej v dňoch 29. mája -  2.júna 2017 v Barcelone, vytvoriť úplne novú sekciu s názvom "Stochastic theory of turbulence and related phenomena: field-theoretic approach".

7. ročník robotickej súťaže RBA

7. ročník robotickej súťaže RBA

Jednou z mnohých aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“ je i robotická súťaž RBA - Robotický battle. 5. júna 2017 sa uskutočnil už 7. ročník celoslovenskej robotickej súťaže RBA, ktorú organizuje Gymnázium Alejová 1 v Košiciach v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach.

17. ročník matematickej súťaže MAMUT

17. ročník matematickej súťaže MAMUT

Už po sedemnásty krát zorganizovala Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, v spolupráci so Združením STROM,  súťaž MAMUT. Súťaž je jednou z aktivít národného projektu „IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie“.  Jej cieľom je zvýšiť inkluzívnosť a rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie detí a žiakov.

Úspechy študentov ÚFV PF UPJŠ na medzinárodnom kole ČSŠVK 2017

Úspechy študentov ÚFV PF UPJŠ na medzinárodnom kole ČSŠVK 2017

Študenti Ústavu fyzikálnych vied, ktorí zvíťazili na fakultnom kole ŠVK 2017 na PF UPJŠ a boli nominovaní odbornými hodnotiacimi komisiami pre postup do medzinárodneho kola ČSŠVK 2017, ktorú v tomto roku organizovala FMFI UK v Bratislave v dňoch 18.- 19. 05. 2017, obsadili popredné miesta vo všetkých fyzikálnych sekciách.

Matematický NÁBOJ 2017

Matematický NÁBOJ 2017

Tohtoročná medzinárodná súťaž NÁBOJ päťčlenných tímov stredoškolákov, ktorej spoluorganizátorom je aj PF UPJŠ, sa uskutočnila 7.4.2017 vo vybraných mestách účastníckych krajín. V rámci Slovenska sa súťaže zúčastnilo 111 juniorských a 96 seniorských družstiev.

Úspech študentky PF UPJŠ na ŠVK PriF UK v Bratislave

Úspech študentky PF UPJŠ na ŠVK PriF UK v Bratislave

Radka Gorejová, študentka I. ročníka ŠP Fyzikálna chémia, získala ocenenie za najlepší príspevok a prednášku v chemickej sekcii ŠVK PríF UK v Bratislave. Školiteľkou úspešnej študentky je doc. RNDr. Renáta Oriňáková, DrSc.

Prvá Zlatá promócia absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ

Prvá Zlatá promócia absolventov magisterského štúdia PF UPJŠ

Zažívame neopakovateľnú udalosť, ktorá sa nezmazateľne zapíše do kroniky Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach. Ústrednú úlohu v tejto chvíli zohrávajú naši absolventi, ktorí sa po 50 rokoch znovu vrátili pred promočné kolégium svojej Alma Mater....

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – Cena dekana 2016

Zhromaždenie AO PF UPJŠ – Cena dekana 2016

Dňa 29. marca 2017 sa na pôde fakulty uskutočnilo zhromaždenie Akademickej obce, na ktorom bola udelená Cena dekana 2016 za pedagogickú činnosť, za vedecko výskumnú činnosť ako aj za rozvoj fakulty.

UPJŠ sa stala členom platformy SSS21 - Slovak Smart Spa for 21th century

UPJŠ sa stala členom platformy SSS21 - Slovak Smart Spa for 21th century

Reprezentanti štyroch slovenských univerzít, Slovenskej akadémie vied a predstavitelia Nadácie Výskum Rakoviny a Kúpeľov Bojnice predstavili dňa 7. marca 2017 na pôde Kúpeľov Bojnice memorandum o spolupráci, ktorým vytvorili otvorenú platformu Slovak Smart Spa for 21th century - SSS21.

13th  Masterclasses 2017 - celosvetový program približujúci špičkovú fyziku mladým výskumníkom

13th Masterclasses 2017 - celosvetový program približujúci špičkovú fyziku mladým výskumníkom

a 22. marca 2017 sa na pôde Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky, Ústavu fyzikálnych vied PF UPJŠ uskutoční  v rámci celosvetového programu Masterclasses 13th International Particle Physics Masterclasses 2017. Pod odborným vedením fyzikov študenti stredných škôl budú môcť analyzovať reálne dáta z CERN-ských experimentov a poodhaliť tak podstatu a vlastnosti štruktúry hmoty.

Vedec z PF UPJŠ sa stal členom tímu expedície Antarktída 2017

Vedec z PF UPJŠ sa stal členom tímu expedície Antarktída 2017

Vedecká trinásťčlenná expedícia, ktorej sa účastní aj prof. Martin Bačkor z Ústavu Biologických a ekologických vied PF UPJŠ, sa realizuje pod záštitou Masarykovej univerzity (MU) v Brne a partnersky sa nej spolupodieľa aj Prírodovedecká fakulta UPJŠ v Košiciach.