UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Stretnutie absolventov a zamestnancov PF UPJŠ

Zaregistruj sa

Spoločnosti, ktoré podporili podujatia organizované v rámci osláv 55. výročia vzniku fakulty

26. máj 2018 Stretnutie absolventov a zamestnancov PF UPJŠ
Stretnutie na ústavoch - 13.00 h – 15:00 h
Program: Ústav biologických a ekologických vied
Ústav fyzikálnych vied
Ústav geografie
Ústav chemických vied

Ústav informatiky
Ústav matematických vied

Spoločenský večer absolventov PF UPJŠ, Dom umenia v Košiciach, od 15.30 h
Registrácia absolventov a pozvaných hostí od 15.30 h do 16.30 h, vestibul Domu umenia

  Oficiálna časť, koncertná sála – od 16.30 h
Program: Príhovor dekana k 55. výročiu vzniku fakulty
Príhovory nestorov a absolventov fakulty
Praemium Alumni – ocenenie absolventov PF UPJŠ, nositeľov tvorivého prírodovedného vzdelávania, ktorí sa výraznou mierou zaslúžili o popularizáciu prírodných vied medzi mladými ľuďmi
Spomienkový ŠTRK – vystúpenia bývalých a súčasných „štrkáčov“

Spoločenská časť, spoločenské sály Domu umenia – od 19.00 h
Večer absolventov – „krúžkovice, ročníkovice, chodbovice, xy – ice“
Hudobný program: skupina Pavelčákovci

Cena vstupenky zahŕňa:
  • občerstvenie formou švédskych stolov vrátane nápojov
    (mimo barov prevádzkovateľa)
  • spomienkovu brožúru 55 rokov PF UPJŠ
  • publikáciu Košice z neba
  • odznak ALUMNI SPACE

DRESS CODE: Formal/Coctail dress

 


Prihlásenie na Stretnutie absolventov a zamestnancov PF

Zamestnanci PF, ktorí nie sú absolventi našej fakulty sa môžu na stretnutie prihlásiť emailom na adrese: iveta.sovakova@upjs.sk