UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Vedecká rada Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Predseda Vedeckej rady: doc. RNDr. Roman Soták, PhD.dekan PF UPJŠ
Podpredseda Vedeckej rady: prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc., prodekanka pre vedu, výskum a rozvoj PF
Tajomník Vedeckej rady: Mgr. Soňa Molnárová

♦ Zloženie Vedeckej rady PF UPJŠ v Košiciach s uvedením oblastí pôsobenia jej členov

Interní členovia:

Externí členovia:

 • prof. RNDr. Peter Fedor, DrSc.
  dekan Prírodovedeckej fakulty
  Univerzita Komenského v Bratislave
 • doc. RNDr. Zuzana Gažová, DrSc.
  riaditeľka Ústavu experimentálnej fyziky
  Slovenská akadémia vied v Košiciach
 • doc. RNDr. Pavol Hvizdoš, DrSc.
  riaditeľ Ústavu materiálového výskumu
  Slovenská akadémia vied v Košiciach
 • prof. Ing. Ján Paralič, PhD.
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Technická univerzita v Košiciach
 • RNDr. Ján Sedlák, DrSc.
  Ústav experimentálnej onkológie
  Slovenská akadémia vied v Bratislave
 • prof. Mgr. Radovan Šebesta, DrSc.
  Prírodovedecká fakulta
  Univerzita Komenského v Bratislave
 • prof. RNDr. Daniel Ševčovič, DrSc.
  dekan Fakulty matematiky, fyziky a informatiky
  Univerzita Komenského v Bratislave
 • prof. Ing. Marián Valko, DrSc.
  Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
  Slovenská technická univerzita v Bratislave
 • prof. RNDr. Vít Voženílek, DrSc.
  Přírodovědecká fakulta
  Univerzita Palackého v Olomouci
Posledná aktualizácia: 23.05.2022