UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Osobnosti a inštitúcie ocenené medailou PF UPJŠ - bronzová medaila

Apríl 2018pri príležitosti osláv 55. výročia vzniku PF UPJŠ

prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc. - za významný podiel k rozvoju katedry botaniky a vedného odboru fyziológia rastlín a za príspevok k propagácii a rozvoju Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

doc. RNDr. Pavel Bella, PhD. - za dlhodobú intenzívnu spoluprácu s Ústavom biologických a ekologických vied a Ústavom geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach pri biologickom, geografickom a geologickom výskume jaskýň na Slovensku

prof. RNDr. Bořivoj Klejdus, Ph.D. - za dlhoročnú spoluprácu vo výskume a vzdelávaní v oblasti fyziológie rastlín na Ústave biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Priv.-Doz. Dr. rer. nat. Souvik Kusari, MRSC, MRSB, CBiol, CSci - for long-term cooperation in the field of bioactive compounds characterization at the Institute of Biology and Ecology of the Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice during multiple common projects, scientific publications, and research fellowships

Dr. Stefano Loppi, PhD. - for long-term cooperation in research and education in the field of Plant physiology at the Institute of Biology and Ecology of the Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice

prof. António José Márquez Cabeza, PhD. - for long-term cooperation in scientific research and educational activities with the Institute of Biological and Ecological Sciences, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice

doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. - za významný podiel k rozvoju katedry zoológie, za aktívne zapojenie sa do organizácie biologických olympiád a za príspevok k propagácii a rozvoju Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

RNDr. Ján Sedlák, DrSc. - za dlhoročnú spoluprácu s Katedrou bunkovej biológie na Ústave biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v rámci spoločných projektov, pri výchove budúcich vedcov a pri organizovaní vedeckých podujatí

prof. RNDr. Michal Hnatič, DrSc. - za výrazný podiel na rozvoji študijných programov astrofyzika a jadrová a subjadrová fyzika na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

RNDr. Igor Kudzej, CSc. - za systematickú dlhoročnú spoluprácu s  Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, za príspevok k rozvoju astronómie na fakulte a za spoluprácu vo výskume premenných hviezd

prof. Yury Panebrattsev, DrSc. – for the long-term cooperation with the Department of Nuclear and Subnuclear Physics of the Institute of Physics, Faculty of Science, Pavol Jozef Šafárik University in Košice in research and organization of collaboration in experiments as well as in the popularization of science and technology in Slovakia

prof. RNDr. Rastislav Varga, DrSc. -  za významný podiel na vzdelávaní študentov a doktorandov v študijnom programe Fyzika kondenzovaných látok a príspevok k transferu poznatkov vedy a výskumu do praxe

prof. RNDr. Stanislav Vokál, DrSc. -  za výrazný podiel vo vedeckom výskume a za zásluhy o rozvoj spolupráce so Spojeným ústavom jadrových výskumov v Dubne a za dlhoročný prínos pre Katedru jadrovej a subjadrovej fyziky v pedagogickej oblasti

prof. Mgr. Jaroslav Hofierka, PhD. - za významný podiel na rozvoji študijného programu a vedného odboru Geoinformatika, etablovanie Ústavu geografických vied v medzinárodnom meradle a príspevok k vybudovaniu unikátnej vedecko-výskumnej infraštruktúry

prof. RNDr. Jozef Minár, CSc. - za dlhoročnú spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach v oblasti fyzickej geografie a za významný podiel k rozvoju kvalifikačnej štruktúry členov Ústavu geografie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE – za dlhoročnú spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a za poskytnutie výučbových priestorov po požiari budovy Ústavu chemických vied

prof. RNDr. Milan Hutta, CSc. – za dlhodobú spoluprácu s Ústavom chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach v odbore Analytická chémia

ITES Vranov, s.r.o. - za dlhoročnú spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika a ústretový prístup pri likvidácií následkov požiaru budovy Ústavu chemických vied

prof. RNDr. Vladimír Kellö, DrSc. - za podporu rozvoja fyzikálnej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, predovšetkým za spoluprácu pri realizácií doktorandského štúdia v programe Fyzikálna chémia a vo vzdelávaní študentov magisterského štúdia v oblasti kvantovej chémie

prof. Ing. Marian Koman, DrSc. - za dlhoročný významný príspevok pri rozvoji doktorandského štúdia v odbore Anorganická chémia na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a za dlhoročné aktívne členstvo v Odborovej komisii Anorganická chémia

prof. Ing. Jan Labuda, DrSc. – za významný prínos k rozvoju Katedry analytickej chémie Ústavu chemických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

doc. Ing. Ladislav Petruš, DrSc. - za dlhoročnú spoluprácu a pomoc pri rozvoji organickej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a príspevok ku rozvoju doktorandského štúdia v odbore organická chémia

prof. RNDr. Miroslav Urban, DrSc. - za zásluhy o etablovanie fyzikálnej chémie na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, rozvoj spolupráce a spoločných projektov medzi Katedrou teoretickej a fyzikálnej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a Katedrou fyzikálnej chémie Ústavu chemických vied

RNDr. Peter Bugata - za etablovanie  modelu vedecko-výskumnej spolupráce akademickej a komerčnej sféry

prof. RNDr. Branislav Rovan, PhD. - za vedeckú a pedagogickú spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach p ri rozvoji štúdia informatiky

prof. RNDr. Martin Bača, CSc. - za dlhoročnú intenzívnu vedeckú spoluprácu s Ústavom matematických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

prof. RNDr. Mirko Horňák, CSc. - za významný podiel na vzniku a etablovaní workshopu Cycles a colourings ako vedeckého podujatia medzinárodnej úrovne

prof. RNDr. Igor Podlubný, DrSc. - za podporu pri budovaní vedecko-výskumnej infraštruktúry Ústavu matematických vied Prírodovedeckej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a rozvoj jeho vedeckého potenciálu.

prof. Dr. Hab. Mariusz Woźniak, DrSc. – for long-term intensive cooperation with Institute of mathematics, Faculty of Science, P. J. Šafárik University

Ing. Marian Andrejko. - za dlhoročnú obetavú prácu a prínos k rozvoju Centra aplikovanej informatiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

doc. RNDr. Viliam Chvál, CSc. – in memoriam -  za podiel na rozvoji a budovaní informatiky na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach a za výrazný príspevok k vytváraniu orgánov akademickej samosprávy na fakulte a univerzite

Jún 2017 – pri príležitosti osláv 50. rokov informatiky na UPJŠ

prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc. - za prínos k rozvoju Informatiky a informačno-komunikačných technológií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Júl 2013 – pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku PF UPJŠ

doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc. - in memoriam - za významný prínos k rozvoju pracovísk na Ústave chemických vied  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Máj 2013 – pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku PF UPJŠ

prof. Dr. Gerard Tel, PhD. - for a long-term cooperation in teaching computer science at the Faculty of Science of P. J. Šafárik University in Košice
RNDr. Jan Vinař, CSc. – in memoriam -   za podiel na vybudovaní informatiky ako nového odboru na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc. – in memoriam -  za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
RNDr. Pavol Meľuch - in memoriam - za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Jozef Chomič, CSc. - za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
Dr. Michal Dušek - za výrazný podiel na budovaní laboratória štruktúrnej analýzy Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach
prof. Dr. Mária Lukáčová - Medviďová, PhD. - for a contribution to the development of doctoral studies in the field of applied mathematics
prof. Tamás Fleiner - for a long-term cooperation in education, science and research in applied mathematics
doc. RNDr. Božena Miháliková, CSc. - za dlhoročnú pedagogickú prácu a starostlivosť o talenty v oblasti matematiky
doc. JUDr. Ján Husár, CSc. - za dlhoročnú spoluprácu pri vzdelávaní právnických disciplín na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. - za významný prínos pri rozvoji Ústavu biologických a ekologických vied na Prírodovedeckej fakulty  UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. - za významný prínos k medzinárodnej propagácii Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty  UPJŠ v Košiciach
doc. Tadeusz Szumiata, PhD.  - for an important contribution in pedagogical area and building of fundamental practices and didactics at the Faculty
doc. RNDr. Eva Vargová, CSc.
- za významný prínos v oblasti pedagogickej práce na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. Alexander Dirner, CSc. - za významný prínos v oblasti pedagogickej práce  a starostlivosti o talenty v oblasti fyziky
JUDr. Helena Dohovičová - za prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. A.lexander. Malachov, DrSc.  - for a merit in educating students in the field of relativistic nuclear physics
Disig a.s., Bratislava  - za dlhoročnú spoluprácu pri implementácii prvkov elektronickej bezpečnosti do Akademického informačného systému AiS2 a riadiacich procesov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.- za prínos pri budovaní geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJS v Košiciach
prof. Valery P. Rudenko - for a contribution to the development of the geography at the Faculty of Science of P. J. Šafárik University in Košice
doc. RNDr. Adam Košturiak, CSc. - in memoriam-    za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. L. R. Falvello- for a significant contribution to the development of doctoral studies at the Institute of Chemical Sciences
doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc. - za výrazný príspevok k budovaniu laboratória NMR na Ústave chemických vied PF UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Igor Hudec, CSc. - za významný prínos pri rozvoji odboru ekológia na Prírodovedeckej fakulte  UPJŠ v Košiciach
Prof. Sergei A. Zvyagin, DrSc.- for a substantial cooperation in research activities in the field of EPR spectroscopy
Ing. Ján Király - za prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

December 2009pri príležitosti 45. výročia založenia Katedry jadrovej fyziky PF UPJŠ

Ing. M. Karabová, CSc.  - za dlhoročnú obetavú a záslužnú prácu  pri budovaní Katedry jadrovej fyziky PF UPJŠ a za významný celoživotný prínos vo vedeckovýskumnej a pedagogickej práci.

Máj 2008  - pri príležitosti osláv 45. výročia vzniku PF UPJŠ v Košiciach.

Calendula a.s., Nová Ľubovňa – za spoluprácu pri aplikovanom výskume a realizačných výstupoch a významnú podporu vedeckého výskumu na PF UPJŠ.
Ing. Zoltán Bartoš – za dlhoročnú spoluprácu v oblasti aplikovaného výskumu v prospech PF UPJŠ.
Dr. Róbert Nádaskay - za intenzívnu vedeckú spoluprácu s pracoviskami Ústavu chemických vied PF UPJŠ.
Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. - Za významný prínos k rozvoju Katedry biochémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ
doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. – Za významný prínos k rozvoju Katedry biochémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ
VSL Software – za dlhoročnú spoluprácu pri vývoji Akademického informačného systému.
RNDr. Ladislav Šándor, CSc. – za výraznú pomoc pri nadviazaní medzinárodnej spolupráce fakulty  s CERN, za prínos v pedagogickej práci a vo výchove vedeckých pracovníkov KJFaSF ÚFV PF UPJŠ

21. máj 2006

RNDr. L. Šándor, CSc., - pri príležitosti životného jubilea,  za výraznú pomoc pri nadviazaní medzinárodnej spolupráce KJaSF ÚFV PF UPJŠ s CERN, za významný prínos v pedagogickej práci a vo výchove vedeckých pracovníkov na KJaSF ÚFV PF UPJŠ.

November 2005

doc. RNDr. P. Kopčanský, CSc. (riaditeľ ÚEF SAV),  pri príležitosti životného jubilea 50- tych narodenín - za  prínos k rozvoju vedeckovýskumnej a pedagogickej práce v oblasti fyziky na fakulte.

Apríl 2003pri príležitosti osláv 40. výročia vzniku PF UPJŠ

prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc. – za významný podiel na vzniku a rozvoji doktorandského štúdia v odbore Genetika a podiel na zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov PF UPJŠ.  
Doc. RNDr. Karol Erdelský, CSc. – za výraznú podporu pri kvalifikačnom raste pracovníkov PF UPJŠ a za podiel na formovaní biologického výskumu na PF UPJŠ.
Dr. Ivona Gościańska – za dlhodobú a úspešnú vedeckú spoluprácu v oblasti výskumu feromagnetických tenkých vrstiev.
Doc. RNDr. Ladislav Smik, CSc. – za dlhoročnú pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť v oblasti teórie vyučovania chémie.
prof. Charles Kappenstein – za výraznú podporu výskumu v oblasti koordinačnej chémie a chémie tuhej tuhej fázy.
prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc. – za výraznú podporu pri založení a rozvoji geografického pracoviska na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. 
priv. Doz. Rheihard Zeese - za výraznú podporu pri založení a rozvoji geografického pracoviska na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.