UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Osobnosti a inštitúcie ocenené medailou PF UPJŠ - bronzová medaila

Jún 2017 – pri príležitosti osláv 50. rokov informatiky na UPJŠ

prof. Ing. Štefan Hudák, DrSc. - za prínos k rozvoju Informatiky a informačno-komunikačných technológií na Univerzite Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

Júl 2013 – pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku PF UPJŠ

doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc. - in memoriam - za významný prínos k rozvoju pracovísk na Ústave chemických vied  Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

Máj 2013 – pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku PF UPJŠ

prof. Dr. Gerard Tel, PhD. - for a long-term cooperation in teaching computer science at the Faculty of Science of P. J. Šafárik University in Košice
RNDr. Jan Vinař, CSc. – in memoriam -   za podiel na vybudovaní informatiky ako nového odboru na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc. – in memoriam -  za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
RNDr. Pavol Meľuch - in memoriam - za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Jozef Chomič, CSc. - za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
Dr. Michal Dušek - za výrazný podiel na budovaní laboratória štruktúrnej analýzy Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach
prof. Dr. Mária Lukáčová - Medviďová, PhD. - for a contribution to the development of doctoral studies in the field of applied mathematics
prof. Tamás Fleiner - for a long-term cooperation in education, science and research in applied mathematics
doc. RNDr. Božena Miháliková, CSc. - za dlhoročnú pedagogickú prácu a starostlivosť o talenty v oblasti matematiky
doc. JUDr. Ján Husár, CSc. - za dlhoročnú spoluprácu pri vzdelávaní právnických disciplín na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. - za významný prínos pri rozvoji Ústavu biologických a ekologických vied na Prírodovedeckej fakulty  UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc. - za významný prínos k medzinárodnej propagácii Ústavu biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty  UPJŠ v Košiciach
doc. Tadeusz Szumiata, PhD.  - for an important contribution in pedagogical area and building of fundamental practices and didactics at the Faculty
doc. RNDr. Eva Vargová, CSc.
- za významný prínos v oblasti pedagogickej práce na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. Alexander Dirner, CSc. - za významný prínos v oblasti pedagogickej práce  a starostlivosti o talenty v oblasti fyziky
JUDr. Helena Dohovičová - za prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. A.lexander. Malachov, DrSc.  - for a merit in educating students in the field of relativistic nuclear physics
Disig a.s., Bratislava  - za dlhoročnú spoluprácu pri implementácii prvkov elektronickej bezpečnosti do Akademického informačného systému AiS2 a riadiacich procesov na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc.- za prínos pri budovaní geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJS v Košiciach
prof. Valery P. Rudenko - for a contribution to the development of the geography at the Faculty of Science of P. J. Šafárik University in Košice
doc. RNDr. Adam Košturiak, CSc. - in memoriam-    za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. L. R. Falvello- for a significant contribution to the development of doctoral studies at the Institute of Chemical Sciences
doc. Ing. Tibor Liptaj, CSc. - za výrazný príspevok k budovaniu laboratória NMR na Ústave chemických vied PF UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Igor Hudec, CSc. - za významný prínos pri rozvoji odboru ekológia na Prírodovedeckej fakulte  UPJŠ v Košiciach
Prof. Sergei A. Zvyagin, DrSc.- for a substantial cooperation in research activities in the field of EPR spectroscopy
Ing. Ján Király - za prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach

December 2009pri príležitosti 45. výročia založenia Katedry jadrovej fyziky PF UPJŠ

Ing. M. Karabová, CSc.  - za dlhoročnú obetavú a záslužnú prácu  pri budovaní Katedry jadrovej fyziky PF UPJŠ a za významný celoživotný prínos vo vedeckovýskumnej a pedagogickej práci.

Máj 2008  - pri príležitosti osláv 45. výročia vzniku PF UPJŠ v Košiciach.

Calendula a.s., Nová Ľubovňa – za spoluprácu pri aplikovanom výskume a realizačných výstupoch a významnú podporu vedeckého výskumu na PF UPJŠ.
Ing. Zoltán Bartoš – za dlhoročnú spoluprácu v oblasti aplikovaného výskumu v prospech PF UPJŠ.
Dr. Róbert Nádaskay - za intenzívnu vedeckú spoluprácu s pracoviskami Ústavu chemických vied PF UPJŠ.
Doc. RNDr. Peter Pristaš, CSc. - Za významný prínos k rozvoju Katedry biochémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ
doc. RNDr. Peter Javorský, DrSc. – Za významný prínos k rozvoju Katedry biochémie Ústavu chemických vied PF UPJŠ
VSL Software – za dlhoročnú spoluprácu pri vývoji Akademického informačného systému.
RNDr. Ladislav Šándor, CSc. – za výraznú pomoc pri nadviazaní medzinárodnej spolupráce fakulty  s CERN, za prínos v pedagogickej práci a vo výchove vedeckých pracovníkov KJFaSF ÚFV PF UPJŠ

21. máj 2006

RNDr. L. Šándor, CSc., - pri príležitosti životného jubilea,  za výraznú pomoc pri nadviazaní medzinárodnej spolupráce KJaSF ÚFV PF UPJŠ s CERN, za významný prínos v pedagogickej práci a vo výchove vedeckých pracovníkov na KJaSF ÚFV PF UPJŠ.

November 2005

doc. RNDr. P. Kopčanský, CSc. (riaditeľ ÚEF SAV),  pri príležitosti životného jubilea 50- tych narodenín - za  prínos k rozvoju vedeckovýskumnej a pedagogickej práce v oblasti fyziky na fakulte.

Apríl 2003pri príležitosti osláv 40. výročia vzniku PF UPJŠ

prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc. – za významný podiel na vzniku a rozvoji doktorandského štúdia v odbore Genetika a podiel na zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov PF UPJŠ.  
Doc. RNDr. Karol Erdelský, CSc. – za výraznú podporu pri kvalifikačnom raste pracovníkov PF UPJŠ a za podiel na formovaní biologického výskumu na PF UPJŠ.
Dr. Ivona Gościańska – za dlhodobú a úspešnú vedeckú spoluprácu v oblasti výskumu feromagnetických tenkých vrstiev.
Doc. RNDr. Ladislav Smik, CSc. – za dlhoročnú pedagogickú, vedeckovýskumnú a publikačnú činnosť v oblasti teórie vyučovania chémie.
prof. Charles Kappenstein – za výraznú podporu výskumu v oblasti koordinačnej chémie a chémie tuhej tuhej fázy.
prof. RNDr. Jozef Mládek, DrSc. – za výraznú podporu pri založení a rozvoji geografického pracoviska na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ. 
priv. Doz. Rheihard Zeese - za výraznú podporu pri založení a rozvoji geografického pracoviska na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ.