UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Osobnosti a inštitúcie ocenené medailou PF UPJŠ - strieborná medaila

20. jún 2002- prof. Ing. Karol Florián, DrSc. - za zásluhy o rozvoj analytickej chémie a fyzikálnej chémie na PF UPJŠ a výrazný vklad pre šírenie dobrého mena PF UPJŠ.

Apríl 2003pri príležitosti osláv 40. výročia vzniku PF UPJŠ

Ass. prof. Tadeusz Balcerzak – za kvalitnú spoluprácu v oblasti teórie tuhých látok a partnerstvo v medzinárodných projektoch s ÚFV
Ass. prof. Antal Lovas –  za výraznú spoluprácu vo výskumnej činnosti  
prof. RNDr. Viktor Bezák, DrSc. – za výraznú spoluprácu pri riešení vedeckovýskumných úloh a aktívnu pomoc pri zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov v oblasti fyziky tuhých látok 
Dr. Éva Kisdi-Koszó – za výraznú vedeckú spoluprácu
Prof. RNDr. Jozef Gruska, DrSc. – za podiel na formovaní koncepcie výučby  teoretických prednášok z informatiky a ich viacročnú realizáciu na PF UPJŠ a za vyškolenie pracovníka PF UPJŠ
Dr. J. van Dijk – za významný podiel na rozvoji výskumu a doktorandského štúdia v oblasti humanitných vied ;
Doc. Ing. Peter Králik, CSc.  – za výrazný podiel na zvyšovaní kvalifikácie pracovníkov PF UPJŠ v oblasti analytickej chémie
EMBRACO SLOVAKIA, s.r.o. – za výraznú podporu pedagogického procesu a vedeckovýskumnej činnosti na Ústave chemických vied
Ing. Jiří Michalčák, CSc. – za významný prínos pri rozvoji PF UPJŠ
prof. Ing. Ľubor Fišera, DrSc. – za dlhoročnú úspešnú spoluprácu a pomoc pri rozvoji organickej chémie na PF UPJŠ v Košiciach prof. RNDr. Štefan Toma, DrSc. – za dlhoročnú úspešnú spoluprácu a pomoc pri rozvoji organickej chémie na PF UPJŠ v Košiciach

29. október 2004 – prof. RNDr. J. Hořejší, DrSc. (riaditeľ Ústavu časticovej a jadrovej fyziky, MFF UK, Praha), pri príležitosti 40. výročia založenia KJaSF PF UPJŠ v Košiciach - za významnú spoluprácu pri pedagogickom procese v rámci magisterského a doktorandského štúdia v odbore Fyzika na PF UPJŠ.   

 Máj 2008 - pri príležitosti osláv 45. výročia vzniku PF UPJŠ v Košiciach.

prof. RNDr. Daniel Vlček, DrSc., (PF UK v Bratislave)za významný prínos k rozvoju  doktorandského štúdia v odbore Genetika a za výrazný prínos k rozvoju kvalifikačnej štruktúry členov Katedry genetiky PF UPJŠ v Košiciach.
doc. RNDr. Lubomír Hrouda, CSc., (vedúci Katedry botaniky Prírodovedeckej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe) - za významný podiel k rozvoju kvalifikačnej štruktúry členov Katedry botaniky PF UPJŠ
prof. RNDr. Ján Hudák, DrSc., (vedúci Katedry fyziológie rastlín PFUK v Bratislave)- za významný podiel k rozvoju kvalifikačnej štruktúry členov katedry botaniky PF UPJŠ
prof. RNDr. Eva Čellárová, CSc. – za významný prínos k rozvoju Ústavu biologických a ekologických vied a za rozvoj medzinárodných vzťahov na Prírodovedeckej fakulte  UPJŠ.
doc. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. - za významný prínos k rozvoju PF UPJŠ a Ústavu biologických a ekologických vied PF UPJŠ.
doc. Ing. Ladislav Kniežo, CSc.  - za významný prínos k rozvoju pracovísk Ústavu chemických vied.
prof. Mikuláš Matherny, DrSc., emeritný profesor TU v Košiciach – za významnú podporu pedagogickej činnosti pracovísk Ústavu chemických vied PF UPJŠ.
Ing. Anton Zentko, DrSc. – za významný prínos k rozvoju vedeckovýskumnej základne pracovísk Ústavu fyzikálnych vied.
doc. RNDr. Michal Konč, CSc. – za významný prínos k rozvoju pracovísk Ústavu fyzikálnych vied
doc. RNDr. Josef Gajdušek, CSc. – za významný prínos k rozvoju pracovísk Ústavu fyzikálnych vied
doc. PhDr. Oľga Orosová, CSc. – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
doc. RNDr. Ján Ohriska, CSc. -  za významný prínos k rozvoju pracovísk Ústavu matematických vied
doc. RNDr. Judita Lihová, CSc. - za významný prínos k rozvoju pracovísk Ústavu matematických vied
doc.RNDr. Zuzana Bukovská, CSc. - za významný prínos k rozvoju pracovísk Ústavu matematických vied
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach: Za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej i pedagogickej činnosti v prospech PF UPJŠ.

 18. jún 2009 – Matematický ústav SAV, pri príležitosti 50. výročia založenia ústavu - za výrazný prínos v oblasti vedeckej spolupráce a prínos k rozvoju matematiky na PF UPJŠ v Košiciach.

Máj 2013 – pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku PF UPJŠ

prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc. - za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Gabriela Andrejková, CSc. - za dlhoročnú pedagogickú činnosť a starostlivosť o talenty v oblasti informatiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Katarína Győryová, DrSc. - za výrazný prínos vo vede a vzdelávaní v oblasti anorganickej chémie
prof. Ing. Ladislav Valko, DrSc.- za výrazný prínos k formovaniu  kvantovej a fyzikálnej chémie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
prof. Ingo Schiermeyer - for a long-term cooperation in education and scientific research in the field of discrete mathematics
prof. RNDr. Cyril Palaj, CSc. – in memoriam – za prínos k budovaniu Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Katarína Cechlárová, CSc. - za prínos k rozvoju ekonomickej a finančnej matematiky a starostlivosť o talenty v oblasti matematiky na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
VSL Software, a.s. Košice  - za dlhoročnú spoluprácu pri vývoji Akademického informačného systému AiS2 a vzdelávaní informatiky
doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. - za dlhoročnú organizačnú, pedagogickú a vedeckovýskumnú činnosť v oblasti didaktiky biológie
prof. RNDr. Miroslav Repčák, DrSc. - za výrazný podiel na rozvoji botaniky a fyziológie rastlín na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
RNDr. Karel Tajovský, CSc.  - za dlhoročnú spoluprácu s Prírodovedeckou fakultou UPJŠ v Košiciach v oblasti výskumu ekológie pôdnych a jaskynných organizmov
Botanický ústav SAV, Bratislava   - za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej činnosti s biologickými pracoviskami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Zdeno Juránek, CSc. – in memoriam- za významný prínos v oblasti vzdelávania na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Pavol Vojtaník, DrSc. - za významný prínos k rozvoju pracovísk na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. Ladislav Šandor, CSc. - za významný prínos k rozvoju pracovísk na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. J. Dusza, DrSc. - za významný prínos k budovaniu spoločných pracovísk a spoluprácu v oblasti materiálového výskumu
doc. RNDr. Ján Imrich, CSc. - za výrazný podiel na budovaní laboratória NMR v rámci Ústavu chemických vied PF UPJŠ v Košiciach
Přirodovědecká fakulta, MU Brno - za výrazný prínos k rozvoju vedeckého výskumu a vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
RNDr. Jozef Ondáš, PhD. MBA - za výrazný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
Přirodovědecká fakulta, UP Olomouc - za výrazný prínos k rozvoju vedeckého výskumu a vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Peter Vojtáš, DrSc. - za výrazný príspevok k budovaniu Ústavu informatiky a doktorandského štúdia informatiky
prof. Ing. Štefan Vilček, DrSc.- za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej i pedagogickej činnosti s Ústavom biologických a ekologických vied Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. Katarzyna Brzoska, PhD.- for a significant cooperation in research activities in the field of physics
prof. RNDr. Pavol Miškovsky, DrSc.- za významný prínos k rozvoju pracovísk na Ústave fyzikálnych vied PF UPJŠ v Košiciach
RNDr. Edita Tarabčáková - za významný prínos v pedagogickej oblasti a pri budovaní základných praktík a didaktiky na fakulte