UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Osobnosti a inštitúcie ocenené medailou PF UPJŠ - zlatá medaila

17. január 2003 – prof. Yu. A. Budagov,  (Laboratory of Nuclear Problems, Dubna, Rusko)pri príležitosti životného jubilea – za dlhoročnú  spoluprácu a prínos pre rozvoj Katedry jadrovej a subjadrovej fyziky PF UPJŠ.  

Apríl 2003pri príležitosti osláv 40. výročia vzniku PF UPJŠ

prof. MUDr. Milan Praslička, DrSc. – in memoriam - za celoživotnú pedagogickú a vedeckú prácu v prospech PF.
prof. RNDr. – Robert Hončariv, CSc. – za celoživotnú pedagogickú a vedeckú prácu v prospech PF.  
Laboratórium cytokinetiky Biofyzikálneho ústavu AV ČR v Brne, ČR pod vedením doc. RNDr. Aloisa Kozubíka, CSc. – za dlhodobú spoluprácu a za výrazný podiel na rozvoji a formovaní biologického výskumu na PF UPJŠ.
prof. Wojciech Nawrocik – za výraznú podporu vedeckej spolupráce  s Fakultou fyziky UAM v Poznani a dlhoročnú podporu účasti študentov PF UPJŠ na  letných školách organizovaných UAM v Poznani.
prof. Leszek Wojtczak – za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckom výskume v teórii tuhých látok a výrazný prínos v spolupráci na úrovni Lodžskej univerzity a UPJŠ.
prof. Viktor Viktorovič Glagolev, DrSc. – za dlhoročnú spoluprácu v oblasti skúmania interakcie ľahkých jadier s protónmi.
prof. Alexander Vsevolodovič Zatovskij, DrSc. – za dlhoročnú a výraznú spoluprácu vo vedeckovýskumnej činnosti.
prof. Dr. E. Quercigh – za dlhoročnú vedeckú spoluprácu, ktorá umožnila zapojenie sa do experimentu ALICE na urýchľovači LHC CERN v Ženeve.
prof. Ing. Ladislav Potocký, CSc. – za výrazný prínos vo výskumnej činnosti.
prof. Dr. Georg Eska – za dlhoročnú úspešnú spoluprácu vo fyzike nízkych teplôt a za úspešné konanie praxi študentov PF na Univerzite v Bayreuthe.
prof. Ing. Anna Sopková, DrSc. - in memoriam – za celoživotnú pedagogickú a vedeckú prácu v prospech PF UPJŠ.
prof. Ing. Pavol Kristian, DrSc. – za celoživotnú pedagogickú a vedeckú prácu v prospech PF UPJŠ.
prof. Dr. Mathias Sprinzl – za výraznú podporu pri riešení vedeckovýskumných úloh a aktívnu pomoc pri zlepšovaní kvalifikačnej štruktúry pracovníkov v oblasti biochémie.
prof. RNDr. Miroslav Fiedler, DrSc. - za výrazný podiel na vyškolení prvých ašpirantov v odbore Približné a numerické metódy a na vzniku študijného zamerania Operačný výskum a teória systémov.
prof. Dr. Karel Zimmermann, DrSc. - za  vytvorenie základov pre neskoršie vybudovanie študijného odboru Matematický manažment, výrazný podiel na vyškolení prvých ašpirantov v odbore Približné a numerické metódy a úzku spoluprácu v oblasti výchovy mladých ved. pracovníkov a doktorandov.
prof. Dr. Jochen Harant - za dlhoročnú úspešnú spoluprácu medzi TU Ilmenau a UPJŠ a vytvorenie širokého priestoru pre prezentáciu osôb a výsledkov kombinatorickej skupiny z PF.
prof. Dr. Heinz-Jürgen Voss – za intenzívnu vedeckú spoluprácu.
prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc. – za aktívny  podiel pri budovaní matematických pracovísk a výraznú pedagogickú činnosť na fakulte.
prof. RNDr. Ernest Jucovič, DrSc.  – in memoriam – za zásluhy o vybudovanie kvalitného vysokoškolského matematického pracoviska na PF UPJŠ a Košického kombinatorického seminára,  na báze ktorého vznikla vo svete uznávaná košická škola diskrétnej matematiky.
prof. RNDr. Vladimír Hajko – za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. RNDr. Juraj Daniel-Szabó, CSc. – in memoriamza výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. RNDr. Tibor Kolbenheyer, DrSc. – in memoriam –  za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
Doc. RNDr. Pavol Šoltés, CSc.in memoriam - za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
Doc. RNDr. Ján Skoršepa, CSc.  - za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. Ing. Dušan Podhradský, DrSc. – za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
Doc. RNDr. Vladimír Ferák, CSc. –  za významný podiel na prehlbovaní spolupráce medzi prírodovedeckými fakultami Univerzity Komenského a Univerzity P. J. Šafárika.
prof. Jenő Bernáth – za dlhoročnú spoluprácu a výrazný podiel na rozvoji výskumu liečivých rastlín
prof. Dr. Daniel Belluš – za pomoc pri rozvoji organickej chémie na PF UPJŠ v Košiciach
23.máj 2003prof. RNDr. Ján Jakubík, DrSc.,  pri príležitosti životného jubilea 80 – tych narodenín

Máj 2003 – Parazitologický ústav SAV v Košiciach, pri príležitosti 50. výročia založenia ústavu a za dlhoročnú vedeckovýskumnú spoluprácu s biologickými pracoviskami fakulty

27. jún 2003 – prof. Ing. Štefanovi Lubymu, DrSc., predsedovi SAV, za výrazný prínos v oblasti spolupráce ústavov SAV a PF UPJŠ.

29. október 2004 – prof. Dr. Hartmut Machner,  (vedúci pracovník Ústavu jadrovej fyziky, FZ-Juelich, SRN), pri príležitosti 40. Výročia založenia KJaSF PF UPJŠ v Košiciach -  za výraznú podporu vedeckej spolupráce medzi KJaSF PF UPJŠ a IKP FZ Juelich.

Máj 2005Ústav materiálového výskumu SAV v Košiciach, pri príležitosti osláv 50. výročia jeho existencie.

25. september 2006 – Dr. Peter von Rossen - za dlhodobú spoluprácu medzi Ústavom pre jadrovú fyziku, Juelich, Nemecko a Katedrou jadrovej a subjadrovej fyziky ÚFV PF UPJŠ.

24. január 2007 – Dr. Laurent Chinski, PhD., DSc. (Univerzita M. Curie, Paríž)- za vedeckú a pedagogickú spoluprácu s PF UPJŠ v odbore biofyzika a spoluprácu pri rozvoji Katedry biofyziky ÚFV PF UPJŠ.

20. jún 2007 – prof. Ivar Giaever (nositeľ Nobelovej ceny, USA), za prínos k rozvoju svetovej fyziky a biofyziky, pri príležitosti návštevy na PF UPJŠ.

Máj 2008   pri príležitosti osláv 45. výročia vzniku PF UPJŠ v Košiciach.

prof. RNDr. Eva Mišúrová, CSc. – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. MUDr. Ivan Ahlers, DrSc. – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. MUDr. Eva Ahlersová, DrSc. –  za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
doc. RNDr. Jozef Rácz, CSc., in memoriam – za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. Dr. Werner Massa,  Philipps-Universität v Marburgu, Nemecko - za jeho zásluhy vo vedeckej spolupráci a spolupráci v oblasti Socrates-Erasmus v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
 Dr. Peter Maienfisch – Syngenta Crop Protection AG, Research Chemistry, Switzerland - za dlhoročnú úspešnú spoluprácu a pomoc pri rozvoji organickej chémie na Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach.
prof. Ing. Miriam Gálová, DrSc. - za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. Ing. Karol Flórián, DrSc., za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
RNDr. Dušan Budzákin memoriam - za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. RNDr. Milan Dzurilla, CSc.in memoriam - za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. Ing. Slavko Chalupka, CSc. - za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
prof. RNDr. Gabriela Martinská, CSc. - za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.
Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc.  - za významný prínos k rozvoju Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.  

November 2008 – Dr. Santiago Sanchez–Cortes (Ústav štruktúry materiálov, Španielska akadémia vied, Madrid) – za dlhoročnú vedeckú a pedagogickú spoluprácu s Katedrou Biofyziky PF UPJŠ.

Február 2009 – prof. Ing. Štefan Jánoš, CSc. (Univerzita Bern, Švajčiarsko) - za zásluhy pri zrode fyziky nízkych teplôt na PF UPJŠ a za prínos v rozvoji fakulty, vedy a vzdelanosti.

24. september 2010 – Prírodovedecká fakulta Univerzity J.A. Komenského v Bratislave,  pri príležitosti 70. výročia jej založenia -  za výrazný prínos pri budovaní PF UPJŠ v Košiciach.

September 2012 – prof. V.V. Eremenko, DrSc. (AV Ukrajina), pri príležitosti životného jubilea -  za iniciáciu a rozvoj spolupráce medzi PF UPJŠ v Košiciach a Fyzikálno-technickým ústavom nízkych teplôt Akadémie vied Ukrajiny v Charkove a za výraznú pomoc pri výchove odborníkov v oblasti magnetických javov a fyziky nízkych teplôt.

Máj 2013 – pri príležitosti osláv 50. výročia vzniku PF UPJŠ

prof. RNDr. Ján Košťálik, DrSc. - za výrazný podiel na rozvoji geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.
prof. RNDr. Peter Spišiak CSc. - za výrazný podiel na rozvoji geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc. - za výrazný podiel na rozvoji geografie na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach.
prof. Dr. Dirk Steinborn - for a significant contribution to the development of scientific research and educational activities in the field of chemistry
Dr. Václav Petříček - za dlhodobú vedecko-výskumnú spoluprácu a prínos k rozvoju doktorandského štúdia anorganickej chémie
prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. - za výrazný podiel pri rozvoji Ústavu biologických a ekologických vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc. - za výrazný podiel pri rozvoji Ústavu chemických vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
prof. Pierre-Yves Turpin - for a long-term cooperation and significant contribution to science, research and education in the field of biophysics
prof. Mieczysław Borowiecki - for a long-term cooperation and a contribution to the development of discrete mathematics at the Faculty of Science of P. J. Šafárik University in Košice
doc. RNDr. Peter Mihók, CSc.  – in memoriam – za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Lev Bukovský, DrSc.  - za celoživotnú vedeckú a pedagogickú prácu v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Stanislav Jendroľ, DrSc. - za výrazný podiel na rozvoji Ústavu matematických vied na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Dušan Šveda, CSc. - za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. - za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV v Košiciach  – za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej i pedagogickej činnosti s biologickými pracoviskami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach                      
Neurobiologický ústav SAV v Košiciach -  za dlhoročnú spoluprácu vo vedeckovýskumnej i pedagogickej činnosti s biologickými pracoviskami Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach                                                                
Ústav experimentálnej fyziky SAV v Košiciach - za dlhoročnú vynikajúcu spoluprácu vo vedeckovýskumnej i pedagogickej činnosti v prospech Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach a za partnerstvo v spoločných projektoch
prof. RNDr. Pavol Sovák, CSc.- za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. Ing. Slávko Chalupka, CSc. - za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
doc. RNDr. Pavol Petrovič, CSc. - za výrazný podiel na rozvoji Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v Košiciach
prof. Alexander  Anders, DrSc. - for a significant contribution to science in the field of low dimensional magnetism
prof. Ing. Karel  Kudela, DrSc. - za mimoriadne zásluhy na rozvoji PF UPJŠ  a výchove študentov v oblasti kozmickej fyziky
prof. Tadeusz Balcerzak, D.Sc. - for an outstanding long-term cooperation in the field of condensed matter physics
Matematicko-fyzikálna fakulta Univerzita Karlova, Praha - za výrazný prínos k rozvoju vedeckého výskumu a vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach                     
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského,  Bratislava - za výrazný prínos k rozvoju vedeckého výskumu a vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach
prof. RNDr. Peter Samuely, DrSc.- za výraznú podporu vedeckej spolupráce s ÚEF SAV v Košiciach a za pedagogickú  a vedeckú prácu v prospech PF UPJŠ v Košiciach
Prírodovedecká fakulta  Univerzity Karlovej v Prahe - za výrazný prínos k rozvoju vedeckého výskumu a vzdelávania na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach