UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Akademický senát

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Šrobárova 2, 041 54 Košice

Predseda Akademického senátu

RNDr. Juraj Ševc, PhD.