UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Akademický senát

Prírodovedeckej fakulty UPJŠ
Šrobárova 2, 041 54 Košice

doc. RNDr. Martin Bačkor, PhD.

Predseda Akademického senátu

Zástupca PF v Rade vysokých škôl

prof. RNDr. Martin Bačkor, DrSc.