UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vedecká rada

AS PF UPJŠ na svojom zasadnutí 07. 10. 2015 schválil zloženie VR PF UPJŠ na funkčné obdobie 07. 10. 2015 do 30. 08. 2019. Ustanovujúce zasadnutie VR PF UPJS sa konalo 21. 10. 2015.