UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
Web stránka
Telefónny zoznam
AIS2

Vedenie fakulty

Dekan

doc. RNDr. Gabriel Semanišin, PhD.

doc. RNDr. Gabriel S e m a n i š i n, PhD.
Šrobárova 2, 041 54 Košice
tel.: 055 234 2119, 2434
E-mail:pfsekret@upjs.sk, gabriel.semanisin@upjs.sk

 

Prodekani

 

doc. RNDr. Pavol Mártonfi, PhD.

prof. RNDr. Pavol M á r t o n f i, PhD.
prodekan pre vedu, výskum a rozvoj
štatutárny zástupca dekana
Šrobárova 2, 041 54 Košice 
tel.: 055/234-2155
E-mail: pavol.martonfi@upjs.sk

 prof. RNDr. Katarína C e c h l á r o v á, DrSc.
 prodekanka pre vzdelávanie
 Šrobárova 2, 041 54 Košice
 tel.: 055/234-2117
 E-mail: katarina.cechlarova@upjs.sk

   

doc. RNDr. Marián Kireš, PhD.
prodekan pre vonkajšie vzťahy
Šrobárova 2, 041 54 Košice 
tel.: 055/234-2108
E-mail: marian.kires@upjs.sk

 

  

  

Tajomníčka fakulty

Ing. Lenka Labancová

Ing. Lenka Labancová
Šrobárova 2, 041 54 Košice 
tel.: 055/234-2180
E-mail: pfsekret@upjs.sk, lenka.labancova@upjs.sk