UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Prehľad o sponzorských daroch

Darovacie zmluvy 2011

NESS KDC, s.r.o. , Košice
Finančné prostriedky vo výške 100 EUR za účelom udelenia cien laureátom Ceny IT spoločností v rámci Študentskej vedeckej konferencie 2011 konanej na PF UPJŠ.

SORS Research a.s., Košice
Finančný dar vo výške 500 EUR za účelom organizačného zabezpečenia Česko-Slovenskej študentskej vedeckej konferencie vo fyzike organizovanej ÚFV v dňoch 19.5.- 20.5. 2011

 

Darovacie zmluvy 2010

IDS Scheer SDC (Solution and Development Center ) spol. s.r.o. (Košice, Južná tr.)
Dar, 4 servery, za účelom zabezpečenia činností na PF UPJŠ a podpory pedagogickej a vedeckej činnosti fakulty.

IBM Slovensko, spol. s.r.o., Vajnorská 100/A, Bratislava
Finančný dar vo výške 2000 EUR ako príspevok v rámci spolupráce na podporu nasledovných aktivít Ústavu informatiky PF UPJŠ:
 modernizácia multimediálneho laboratória,
 zriadenie „Múzea informatiky” ,
 akcie pre študentov PF UPJŠ a talentovaných študentov stredných škôl (Letná škola sieťovania, Palma, Palma junior),
 modernizácia študijných kútikov.

FISHER Slovakia, spol. s.r.o. , Mäsiarska 13, Levoča   
Finančný dar vo výške 250 EUR za účelom úhrady nákladov spojených s prípravou konferenčného zborníka a internetovej stránke v rámci konferencie Anorganická chémie v treťom tisícročí organizovanej ÚCHV PF UPJŠ v dňoch 3.6.- 5.6.2010, (Hotel Baník, Štrbské Pleso).

CHROMSPEC-SLOVAKIA spol. s.r.o., Šaľa
Finančný dar vo výške 400 EUR za účelom organizačného zabezpečenia konferencie Anorganická chémie v treťom tisícročí organizovanej ÚCHV PF UPJŠ v dňoch 3.6.- 5.6.2010, (Hotel Baník, Štrbské Pleso).

ITES Vranov, s.r.o. , Vranov nad Topľou
Finančný dar vo výške 300 EUR za účelom úhrady nákladov spojených s prípravou a vydaním konferenčného zborníka a internetovej stránky v rámci konferencie Anorganická chémie v treťom tisícročí organizovanej ÚCHV PF UPJŠ v dňoch 3.6.- 5.6.2010, (Hotel Baník, Štrbské Pleso) a za poskytnutie prezentačného priestoru podľa vlastného výberu.

Ústav experimentálnej fyziky SAV, Watsonova 47, Košice
Finančný dar vo výške 3000 EUR za účelom organizačného zabezpečenia konferencie Cryoconference 2010 konanej v dňoch 9.9.2010 – 15.9.2010.

CHROMSPEC-SLOVAKIA spol. s.r.o., Šaľa
Finančný dar vo výške 850 EUR za účelom organizačného zabezpečenia konferencie Cryoconference 2010 konanej v dňoch 9.9.2010 – 15.9.2010, z toho 350 EUR formou odmeny pre troch najlepších prednášateľov (Cena f. Oxford Instrumets).

Košice IT Valley z.p.o., Košice
Finančný dar vo výške 1000 EUR za účelom organizačného zabezpečenia Stredoeurópskej olympiády v informatike CEOI 2010 organizovanej ÚINF PF UPJŠ.

Košice IT Valley z.p.o., Košice
Finančný dar vo výške 1000 EUR za účelom organizačného zabezpečenia Letnej školy sieťovania organizovanej Ústavom informatiky PF UPJŠ:
 

Darovacie zmluvy 2009

Liga proti rakovine SR (Bratislava, Brestová 6) – dar z verejnej fin. zbierky Deň narcisov 2009 – 13. ročník)
Peňažný dar vo výške 3 000 EUR. Fin. prostr. boli poskytnuté ako fin. príspevok na projekt, predmetom ktorého bola analýza mamárnej karcinogenézy na molekulovej úrovni a štúdium chemopreventívneho a kuratívneho účinku hormónu melatonínu.

Košice IT Valley z.p.o. (Košice, Letná 9)
Fin. prostr. vo výške 1500 EUR za účelom podpory študentov UPJŠ na odbornom seminári, na podporu pedagogickej a vedeckej činnosti ÚINF, predovšetkým tzv. Letnej školy sieťovania 2009.

Mesto Košice
Poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Košice vo výške 660 EUR na vecné a finančné ocenenie víťazov Študentskej vedeckej odbornej činnosti v matematike a informatike, ktorú organizovala PF UPJŠ v dňoch 27.5. – 29.5. 2009 v Košiciach.

RWE IT Slovakia s.r.o. (Košice, Južná tr. 6)
Fin. prostriedky vo výške 250 EUR na podporu celoštátnej olympiády v informatike (OI 2009) organizovanej PF UPJŠ a konanej v dňoch 25. – 28. 3.2009 v Košiciach. 
Fin. prostr. vo výške 500 EUR pre podporu slovensko-českého kola súťaže Študentská vedecká odborná činnosť v matematike a informatike (ŠVOČ 2009) konaného v dňoch 27. – 29. máj 2009).

Boris Tvaroška, Bratislava
Fin. dar vo výške 500 EUR za účelom podpory slovensko-českého kola súťaže Študentská vedecká odborná činnosť v matematike a informatike (ŠVOČ 2009) konaného v dňoch 27. – 29. máj 2009).

IBM Slovensko, spol. s.r.o.
Fin. prostr. vo výške 2000 USD ako sponzorský príspevok venovaný na podporu aktivít:

  • Cena IT spoločností v rámci ŠVK PF UPJŠ konanej 23.4.2009 – súťažná prehliadka prác, ktoré vznikajú v rámci SW projektov, ako súčasti bakalárskych a magisterských záverečných prác
  • Česko-slovenské kolo prehliadky Študentskej vedeckej a odbornej činnosti v matematike a informatike konané v dňoch 27. – 29. 5.2010

Občianske združenie PRÍRODOVEDEC
Fin. prostr. vo výške 1500 EUR za účelom propagácie štúdia na PF UPJŠ.
Fin. prostr. vo výške 400 EUR na podporu študentských súťaží a mobilít.

Nadácia CHEMOSVIT (Svit, ul. Štúrova 101)
Fin. dar vo výške 400 EUR pre podporu projektu pod názvom Prevencia mamárnej karcinogenézy u samíc potkanov kombináciou flavonoidov, resveratrolu a melatonínu, zameraného na výskum liečiv na prírodnej báze na rakovinu prsníka. 

Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Vecný dar v hodnote 7950 EUR pre Ústav fyzikálnych vied. Dar zahŕňal prístroje, zariadenia a materiál, ktoré sa použili v súlade s cieľmi projektu č. 005ŽU-5/2008 pod názvom Národný systém podpory elektronického vzdelávania.

 

Darovacie zmluvy  2008

Občianske združenie PRÍRODOVEDEC
Finančné prostriedky vo výške 6 000 Sk za účelom podpory študentských súťaží a mobilít.

U.S.STEEL Košice, s.r.o.
Finančný dar vo výške 90 000 Sk za účelom organizačného zabezpečenia podujatí konaných pri príležitosti 45. výročia vzniku PF UPJŠ.

U.S. STEEL Košice, s.r.o. prostredníctvom Ústavu experimentálnej fyziky SAV v Košiciach
Finančné prostriedky vo výške 250.000 Sk ako časť podpory USS Košice za účelom financovania stavebných úprav súvisiacich s inštaláciou uzavretého chladiaceho okruhu vody pre skvapalňovanie hélia v Centre fyziky veľmi nízkych teplôt (spoločnom centre excelentnosti SAV a PF UPJŠ Košice.

NESS KDC, s.r.o. Bratislava
Finančné prostriedky vo výške 2 400 Sk určené ako finančný dar študentom- víťazom, ktorí získajú Cenu košických IT spoločností v rámci Študentskej vedeckej konferencie 2008. 

MERCK, spol. s.r.o. Bratislava
Finančné prostriedky vo výške 5 000 Sk za účelom finančného zabezpečenia podujatí a aktivít PF UPJŠ organizovaných pri príležitosti 45. výročia vzniku fakulty a za účelom podpory pedagogickej a vedeckej činnosti fakulty.

Slovenská sporiteľňa, a.s. Bratislava
Peňažný dar vo výške 15 000 Sk pre účely vecného ocenenia študentov PF UPJŠ, účastníkov študentskej vedeckej konferencie, konanej v rámci Prírodovedeckých dní 2008.

 

Darovacie zmluvy  2007

Občianske združenie PRÍRODOVEDEC
Finančné prostriedky z fondu 2% z dane vo výške 15 000 Sk za účelom podpory účasti študentov PF UPJŠ na geografickej exkurzii.

Siemens Program and System Engineering s.r.o., Bratislava
Dar v podobe počítačov  za účelom skvalitnenia administratívneho procesu .

Nadácia U.S.STEEL, Košice
Finančné prostriedky vo výške 50 000 Sk za účelom organizačného zabezpečenia XIII. Československej konferencie o magnetizme CSMAG 2007, ktorá sa konala v dňoch 9.-12.7.2007.

Občianske združenie PRÍRODOVEDEC
Finančné prostriedky vo výške 30 000 Sk na podporu účasti študentov fakulty na medzinárodnej matematickej súťaži a na realizáciu Prírodovedeckých dní 2007.

RNDr. Peter Ľuptáčik, Košice
Notebook – Katedre zoológie Ústavu biologických a ekologických vied.

DONATOR, n. f.
Finančné prostriedky z fondu 2% z dane vo výške 20 000 Sk na podporu účastí študentov fakulty na medzinárodných súťažiach, konferenciách a exkurziách.


Darovacie zmluvy  2006

Novitech Tax, s.r.o.
finančné prostriedky vo výške 5 000 Sk

Občianske združenie PRÍRODOVEDEC
finančné prostriedky z fondu 2% z dane vo výške 25 000 Sk
Na podporu súťaže PALMA organizovanú Ústavom informatiky PF UPJŠ.

Univerzita Bayreuth Lehrstuhl für Biochemie, Bayreuth
Finančné prostriedky vo výške 10 000 EUR za účelom nákupu prístroja SPECORD model S 300 BU.

MERCK spol. s.r.o., Bratislava
fnančné prostriedky vo výške 20 000 Sk 

SYNKOLA, s.r.o. , Bratislava
finančné prostriedky vo výške 5 000 Sk

Carmeuse Slovakia, s.r.o. Slavec
finančné prostriedky vo výške 5 000 Sk
Za účelom zabezpečenia seminára pod názvom 40 rokov Katedry organickej chémie PF UPJŠ – história, súčasnosť a perspektívy.

VSL Software, a.s. Košice
Finančné prostriedky vo výške 40 000 Sk za účelom zabezpečenia činností súvisiacich s podporou výchovy talentov v oblasti informatiky (programátorská súťaž PALMA, popoludnia a informatikou ) organizovanými Ústavom informatiky.

Slovenský komitét Medzinárodnej Mechanochemickej spoločnosti, Košice
Finančné prostriedky vo výške 5 000 Sk na podporu  vydania učebného textu Úvod do chémie tuhých látok – autori K. Tkáčová, J. Černák.

Občianske združenie PRÍRODOVEDEC
Finančné prostriedky z fondu 2% z dane vo výške 10 000 Sk na podporu účasti študentov fakulty na regionálnej súťaži ACM v Budapešti.

Posledná aktualizácia: 16.05.2011