UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Druhy a formy štúdia

 

(forma štúdia, získaný titul, dĺžka štúdia v rokoch, plánovaný počet prijímaných)

 

Akreditované študijné programy:
 


 

T
 

R
 

PP
 

biológia

D

Bc.

3

50

všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií

D

Bc.

3

30

fyzika

D

Bc.

3

40

geografia - štruktúra krajiny a jej transformácia

D

Bc.

3

40

chémia

D

Bc.

3

80

informatika

D

Bc.

3

60

informatika

E

Bc.

3

10

informačné technológie pre prácu so zdravotne a sociálne znevýhodnenými (Ústav vzdelávania UPJŠ Rožňava)

D

Bc.

3

40

matematika

D

 Bc. 

3

60

Po absolvovaní bakalárskeho štúdia študent fakulty pokračuje v štúdiu na magisterskom stupni v jednom z uvedených študijných programov:

V odbore biológia:

 

bunková a molekulová biológia a genetika

D

Mgr.

2,3*

zoológia a fyziológia živočíchov

D

Mgr.

2,3*

botanika a fyziológia rastlín

D

Mgr.

2,3*V odbore ekológia:

 

bunková a molekulová biológia a genetika

D

Mgr.

2,3*

zoológia a fyziológia živočíchov

D

Mgr.

2,3*

botanika a fyziológia rastlín

D

Mgr.

2,3*

V odbore všeobecná  ekológia a ekológia jedinca
 a populácií :

 

všeobecná  ekológia a ekológia jedinca
 a populácií

D

Mgr.

2,3*

V odbore fyzika:      

 

fyzika
        špecializácia: 
- astronómia a astrofyzika 
- fyzikálne inžinierstvo materiálov 
- počítačová fyzika 
- všeobecná fyzika a matematická fyzika

D

Mgr.

2,3*

biofyzika

D

Mgr.

2,3*

fyzika kondenzovaných látok

D

Mgr.

2,3*

jadrová a subjadrová fyzika

D

Mgr.

2,3*

V odbore chémia:      

 

chémia
        špecializácia: 
- bioanorganická chémia 
- fyzikálna

D

Mgr.

2,3*

analytická chémia 

D

Mgr.

2,3*

anorganická chémia

D

Mgr.

2,3*

biochémia

D

Mgr.

2,3*

bioorganická chémia 

D

Mgr.

2,3*

organická chémia

D

Mgr.

2,3*

V odbore informatika:

 

informatika

D

Mgr.

2,3*

V odbore matematika:

 

matematika

D

Mgr.

2,3*

ekonomická a finančná matematika

D

Mgr.

2,3*

manažérska matematika

D

Mgr.

2,3*

informatická matematika

D

Mgr.

2,3*

*štandardná dĺžka štúdia 3 roky je pre absolventov bakalárskeho štúdia v príbuznom odbore

 

medziodborové štúdium dvoch prírodných vied

T

R

PP

biológia-fyzika/geografia/chémia/informatika/matematika

D

Bc.

3

50

fyzika-biológia/geografia/chémia/informatika/matematika

D

Bc.

3

50

geografia - biológia/fyzika/chémia/informatika/matematika

D

Bc.

3

70

chémia - biológia/fyzika/geografia/informatika/matematika

D

Bc.

3

50

informatika - biológia/fyzika/geografia/chémia/matematika

D

Bc.

3

60

medziodborové štúdium  prírodných a spoločenských vied (realizované na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ – prihlášky sa podávajú na Prírodovedeckú fakultu)

 

 

T

R

PP

biológia – filozofia

 D

Bc.

3

10

biológia-psychológia

D

Bc.

3

10

fyzika – filozofia

D

Bc.

3

10

fyzika – psychológia

D

Bc.

3

10

geografia – filozofia

D

Bc.

3

10

geografia – psychológia

D

Bc.

3

10

chémia – filozofia

D

Bc.

3

10

chémia – psychológia

D

Bc.

3

10

matematika – psychológia

D

Bc.

3

10

matematika – filozófia

D

Bc.

3

10

medziodborové štúdium  prírodných a spoločenských vied (realizované na Filozofickej fakulte UPJŠ – prihlášky sa podávajú na Filozofickú fakultu, bližšie informácie o podávaní prihlášok – www.upjs.sk – Fakulty – Filozofická fakulta)

 

 

T

R

PP

biológia – britské a americké štúdiá

D

Bc.

3

10

biológia – slovenský jazyk

D

Bc.

3

10

fyzika – britské a americké štúdiá

D

Bc.

3

10

fyzika – slovenský jazyk

D

Bc.

3

10

geografia – britské a americké štúdiá

D

Bc.

3

10

geografia – slovenský jazyk

D

Bc.

3

10

chémia – britské a americké štúdiá

D

Bc.

3

10

chémia – slovenský jazyk

D

Bc.

3

10

matematika – britské a americké štúdiá

D

Bc.

3

10

matematika – slovenský jazyk

D

Bc.

3

10

Po absolvovaní medziodborového bakalárskeho štúdia pokračuje študent fakulty na magisterskom stupni v jednom zo študijných programov:
- 2-ročné štúdium učiteľstva akademických predmetov zodpovedajúcich absolvovanému medziodborovému štúdiu
- 3-ročný magisterský študijný program jedného z odborov medziodborového štúdia                       

                            

Posledná aktualizácia: 12.05.2011