UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Klub absolventov

Od roku 1998 existuje na fakulte Klub absolventov-ALUMNI SPACE.

Cieľom klubu je vytvoriť priestor na komunikáciu nielen medzi absolventmi a fakultou, ale aj medzi absolventmi navzájom, a umožniť vzájomnú spoluprácu pri napĺňaní poslania Prírodovedeckej fakulty UPJŠ.

Štatút Klubu absolventov

Registrujte sa prostredníctvom formulára v AIS2: https://ais2.upjs.sk/ais/absolvent.html#!login

Členovia Klubu absolventovAlumni space budú pravidelne informovaní o aktivitách a podujatiach na fakulte, budú sa môcť za zvýhodnených podmienok zúčastňovať kontinuálneho vzdelávania a ďalších vzdelávacích aktivít, ktoré fakulta realizuje v rámci celoživotného vzdelávania.

Posledná aktualizácia: 14.12.2016