UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Program dňa otvorených dverí na PF UPJŠ v Košiciach dňa 10. 2. 2012

► Ústav biologických a ekologických vied PF UPJŠ
     (Mánesova 23, Botanická záhrada, poslucháreň BZ1)

Kontaktná osoba: doc. RNDr. Zuzana Daxnerova, CSc., zuzana.daxnerova@upjs.sk

09.00 - 10.30 Otvorenie a predstavenie činnosti ústavu v posluchárni BZ1 na Mánesovej 11 (Botanická záhrada, 1. poschodie).

10.30 - 13.00 Prezentácie v posluchárni M5 na Moyzesovej 11 (prízemie) a v posluchárni BZ1 na Mánesovej 11 (Botanická záhrada, 1. poschodie).

 

► Ústav fyzikálnych vied PF UPJŠ
     (Jesenná 5, poslucháreň P19)

Kontaktná osoba: doc.RNDr. Marián Kireš, PhD., marian.kires@upjs.sk

09.00 – 9.30 Predstavenie Ústavu fyzikálnych vied.
Dr.h.c. prof. RNDr. Alexander Feher, DrSc., prof. RNDr. Andrej Bobák, DrSc.

 09:30 - 12:00  Prezentácia laboratórií ÚFV

 

Ústav geografie PF UPJŠ
     (Jesenná 5, miestnosť P13)

Kontaktná osoba: Mgr. Marián Kulla, PhD., marian.kulla@upjs.sk

09.00 – 09.30 Predstavenie histórie, štruktúry Ústavu geografie
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc.

09.30 – 10.00 Prezentácia študijných programov na Ústave geografie.
Mgr. Marián Kulla, PhD.

10.00 – 10.30 Medzinárodná spolupráca Ústavu geografie.
RNDr. Stela Csachová, PhD.

10.30 – 11.00 Geografické informačné systémy pre život.
Mgr. Michal Gallay, PhD.

11.00 – 11.30 Prezentácia vybraných záverečných prác
doc. RNDr. Zdenko Hochmuth, CSc., Mgr. Marián Kulla, PhD.

11.30 – 12.00 Prezentácia terénnych cvičení a exkurzií na Ústave geografie.
študenti

12.00 – 12.30 Prehliadka geologických zbierok na Ústave geografie.
Ing. Katarína Bónová, PhD.

 

Ústav chemických vied PF UPJŠ
(Moyzesova 11, poslucháreň M5)

Kontaktná osoba: Doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc., maria.ganajova@upjs.sk

09.00 Otvorenie a základné informácie o štúdiu chémie.
prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

09:20 Medziodborové štúdium chémie.
doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

09:30 Predstavenie  pracovísk chémie na PF UPJŠ – štúdium, výskum, zahraničná spolupráca.
Anorganická chémia – doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, CSc.
Organická chémia -  doc. RNDr. Peter Kutchy, CSc.
Biochémia – doc. RNDr. Viktor Viglaský, CSc.
Analytická chémia – doc. Ing. Viera Vojteková, CSc.
Fyzikálna chémia – doc. RNDr. Andrej Oriňák, CSc.
Oddelenie didaktiky chémie – doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

10.20 - 12:00 Prehliadka vybraných chemických pracovísk a laboratórií ÚCHV

 

Ústav Informatiky PF UPJŠ
(Jesenná 5, poslucháreň P1(P6))

Kontaktná osoba: RNDr. Peter Gurský, PhD., peter.gursky@upjs.sk

09:00 Predstavenie Ústavu informatiky a diskusia o štúdiu informatiky a medziodborových študijných programoch s informatikou.
RNDr. Peter Gurský, PhD.

10:00 Spájanie skutočnej a virtuálnej reality. (Na praktických príkladoch si ukážeme ako možno skombinovať skutočnú realitu snímanú kamerou s virtuálnou realitou v počítači a dosiahnuť tak zaujímavé grafické výsledky).
Ing. Radoslav Gargalík

10:30 Pomóóóc! Stratil som sa v dátach. (Ukážeme si, ako možno jednoduchým spôsobom zorganizovať dáta do relačnej databázy tak, aby sa v nich dalo vyhľadávať efektívne spôsobom, ktorý zvládne aj menej zdatný používateľ).
RNDr. Róbert Novotný, PhD.

11:30 Pre tých čo nestihli začiatok: predstavenie Ústavu informatiky a diskusia o štúdiu informatiky a medziodborových študijných programoch s informatikou.
RNDr. Peter Gurský, PhD.

 

Ústav matematických vied PF UPJŠ
(Jesenná 5, I. posch., seminárna miestnosť VKM)

Kontaktná osoba: RNDr. Martina Hančová, PhD., martina.hancova@upjs.sk

09:00 – 9:45 Prečo študovať matematiku na PF UPJŠ?
RNDr. Igor Fabrici, Dr.rer.nat.

10:00 – 10:45 Čo nám vie prezradiť náhoda?
doc. RNDr. Ivan Žežula, CSc.

11:00 – 11:45 Rekreačné problémy matematiky a intuícia.
Mgr. Jozef Kiseľák, PhD.

Počas prestávok si môžete zahrať matematické hry s doktorandmi ÚMV, diskutovať so študentmi a učiteľmi o škole, o štúdiu, študentskom živote.