UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Deň otvorených dverí - ÚBEV

 ÚSTAV BIOLOGICKÝCH  EKOLOGICKÝCH VIED

Program:

9.00 hod.: Otvorenie (Mánesova 23, poslucháreň BZ1)

Prof. RNDr. Peter Fedoročko, CSc. -  riaditeľ ústavu
Doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. –  prodekanka pre pedagogickú činnosť

9.10 hod.: Predstavenie činnosti ústavu a jeho akademických pracovísk, charakteristika študijných programov a zameraní
(Mánesova 23, poslucháreň BZ1)

Doc. RNDr. Igor Hudec, CSc. – Katedra zoológie
Doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc. – Katedra bunkovej biológie
Doc. RNDr. Pavol Mártonfi, CSc.  – Katedra botaniky
Prof.. RNDr. Beňadik Šmajda, CSc. – Katedra fyziológie živočíchov
Prof. RNDr. Eva Čellárová, DrSc. – Katedra genetiky
Doc. RNDr. Katarína Kimáková, CSc. – Oddelenie didaktiky biológie

10.00 hod.: Prehliadka laboratórií a cvičební, informácie o vedecko-výskumnom zameraní pracovísk

10.00 – 11.00 hod.: Prehliadka pracoviska a učebných priestorov na Mánesovej 23
(Pracovníci akademických pracovísk ústavu predstavia laboratóriá fyziológie rastlín, rastlinných biotechnológií, cytogenetiky a kryobiológie)

RNDr. Jozef Kováčik, PhD.
RNDr. Adriana Eliášová, PhD.
RNDr. Katarína Bruňáková, PhD.

11.00 – 11.30 hod.: Presun  na Moyzesovu 11

11.30 – 12.30 hod: Prehliadka pracoviska  a učebných priestorov na Moyzesovej 11
(Pracovníci akademických pracovísk ústavu predstavia laboratóriá fyziológie živočíchov, bunkovej biológie, zoologické pracovisko)

Doc. RNDr. Edita Paulíková, CSc.
RNDr. Peter Ľuptáčik, PhD.
RNDr. Veronika Sačková, PhD.

 

Kontakt:  Doc. RNDr. Zuzana Daxnerová, CSc.  
Tel.: Tel.:+421 55 2341 186, 6222615 kl. 186
e-mail: zuzana.daxnerova@upjs.sk