UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Deň otvorených dverí - ÚCHV

ÚSTAV CHEMICKÝCH VIED

Program:

9:00 Otvorenie a základné informácie o štúdiu chémie 
(Moyzesova 11, poslucháreň M5)

Prof. RNDr. Jozef Gonda, DrSc.

9:20 Medziodborové štúdium chémie 

doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

9:30   Predstavenie  pracovísk chémie na PF UPJŠ – štúdium, výskum, zahraničná spolupráca.

Anorganická chémia - doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, CSc.,
Organická chémia - doc. RNDr. Peter Kutschy, CSc., 
Biochémia – prof. RNDr. Marian Antalík, CSc. 
Analytická chémia – doc. Ing. Viera Vojteková, CSc.
Fyzikálna chémia – doc. RNDr. Renáta Oriňáková, CSc.
Oddelenie didaktiky chémie – doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.

10.20 - 12:00 Prehliadka vybraných chemických pracovísk a laboratórií UCHV

Katedra anorganickej chémie
Laboratórium termickej analýzy a adsorpcie - doc. RNDr. Vladimír Zeleňák, CSc.
Laboratórium rtg. štruktúrnej analýzy - doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.

Katedra organickej chémie
Laboratóriá syntézy nových molekúl - RNDr. Zuzana Čurillová, PhD.

Katedra analytickej chémie
Laboratórium separačných metód - Doc. RNDr. Katarína Reiffová, PhD.; Mgr. Ján  Petrovaj

Katedra fyzikálnej chémie
Laboratórium fyzikálnej chémie - RNDr. František Kaľavský

Katedra biochémie
Biochemické a molekulárno-biologické laboratórium – doc. RNDr. Mária Kožurková, CSc.

Laboratórium IC a NMR - doc. RNDr. Ján Imrich, CSc.

Oddelenie didaktiky chémie
Laboratórium didaktiky chémie (Monitorovacie kufríky, pomôcky pre nové a obnoviteľné zdroje energie)  -  RNDr. Júlia Kalafutová  
                       


Kontakt:  doc. RNDr. Mária Ganajová, CSc.
Tel.: 055/2342337
e-mail: maria.ganajova@upjs.sk