UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav biologických a ekologických vied - fotogaléria

Laboratórium bunkovej fyziológie

Laboratórium bunkovej fyziológie, kde je bežná práca v sterilnom prostredí v laminárnych boxoch. Práca v laboratóriu sa zameriava na štúdium procesov fyziológie nádorových buniek ovplyvnenej rôznymi typmi experimentálnej protinádorovej terapie. V rámci experimentov sa zameriavame na mechanizmy regulácie programovanej bunkovej smrti, rezistencie na terapiu a možnosťami ovplyvňovania rôznych fyziologických parametrov buniek s cieľom racionalizácie terapeutických postupov. K týmto účelom využívame širokú paletu moderných metodických postupov a kvalitné prístrojové vybavenie.

 Laboratórium bunkovej fyziológie

Laboratórium  molekulovej biológie

Real-Time PCR a spektroflouroluminometer je najčastejšie využívané zariadenie laboratória  molekulovej biológie. Výskum sa špecializuje na aplikáciu súčasných metód molekulovej biológie do oblasti výskumu protinádorovej terapie. Využitím moderných nástrojov genomiky a proteomiky poskytuje možnosť skúmania biologických procesov na molekulovej úrovni s cieľom bližšie charakterizovať signalóm buniek. K týmto účelom slúžia analýzy DNA, RNA a proteínov.

Laboratórium molekulovej biológie

Morfologická cvičebňa

Profesionálne vybavená Morfologická cvičebňa predstavuje kvalitné prostredie pre výučbu predmetov hlavne Cytológia a Histológia, pri ktorých je práca s mikroskopom (asistencia mikroskopov) nevyhnutná. Samozrejmosťou je projekčné zariadenie, ktoré umožňuje vyučujúcemu demonštrovať obraz z učiteľského mikroskopu študentom v reálnom čase. Každý účastník na cvičení má preto možnosť prezentovaný výklad konfrontovať s obrazom vo svojom mikroskope.

Morfologická cvičebňa

Zoologická cvičebňa

V zoologickej cvičebni sa študenti učia poznávať vonkajšiu a vnútornú stavbu rôznych živočíchov. Tieto vedomosti sú dôležitou súčasťou výučby v rámci predmetov vyučovaných na katedre zoológie . Na tento účel sa využívajú vypchaniny stavovcov, živočíchy konzervované v rôznych kvapalných látkach (alkohol, formalín) alebo entomologické zbierky. Veľmi drobné živočíchy sa preparujú na mikroskopické sklíčka a pozorujú pomocou mikroskopov a stereoskopických lúp s možnosťou priameho odfotenia preparátu, či premietnutia obrazu na premietacie plátno. Nezriedka sa pri výučbe využívajú aj originálne fotografie urobené počas terénnych cvičení alebo výskumu samotnými študentmi. Výskum na katedre zoológie je zameraný najmä na drobné pôdne živočíchy, mikroskopické vodné kôrovce, lietajúci hmyz (najmä motýle).

Zoologická cvičebňa

Príprava vzoriek rastlinnej DNA na analýzu

Príprava vzoriek rastlinnej DNA na analýzu pomocou techník na báze polymerázovej reťazovej reakcie (PCR). Výskum je zameraný na štúdium kandidátnych génov biosyntézy prírodných látok s protinádorovou aktivitou a génov oxidatívneho stresu. Metódy využívané v molekulovej genetike umožňujú hlbšie pochopiť dynamiku procesov na úrovni biologických makromolekúl.

Príprava vzoriek rastlinnej DNA na analýzu

Laboratórium prietokovej cytometrie

Laboratórium prietokovej cytometrie slúži na analýzu obsahu DNA, analýzu bunkového cyklu, apoptózy a ďalších procesov v jadre ľudských, živočíšnych i rastlinných buniek. Predstavuje jednu zo základných metód analytickej cytometrie.

Laboratórium prietokovej cytometrie