UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav geografie - fotogaléria

Zahraničná exkurzia

Zmyslom zahraničnej exkurzie je spoznávať typy krajiny netypické pre naše územie – napríklad vysoké pohoria, pobrežia, polárne krajiny, typy osídlenia a hospodárenia iné ako na Slovensku. Z ekonomických dôvodov sa exkurzie uskutočňujú autobusom s táborením v prírode. Študenti tieto aktivity veľmi oceňujú a tešia sa na ne. Počas existencie Ústavu geografie sa uskutočnili tieto zahraničné exkurzie: Alpy´2001, Škandinávia´2002, Krym´2003, Škótsko´2004, Turecko´2005, Rusko´2007, Ukrajina´2007, Dolomity´2008, Ukrajina´2009.

 UGE - Zahraničná exkurzia v Škótsku  

Zahraničná exkurzia v Škótsku

Zahraničná exkurzia v Alpách, Pasterský ľadovec 

Zahraničná exkurzia v Alpách, Pasterský ľadovec

Exkurzie z fyzickej a humánnej geografie SR

Špecifikou geografie je, že jej hlavné laboratórium je skutočná príroda, krajina a spoločnosť. Cieľom exkurzií z fyzickej a humánnej geografie je spoznať na území Slovenska vyskytujúce sa prírodné a spoločenské javy. Konkrétne ide o formy reliéfu, hydrologické prvky, charakter krajinnej pokrývky a biozložky, ako aj charakter osídlenia, poľnohospodárskeho využitia krajiny, priemyselnú výrobu spojenú s návštevou výrobných závodov a oblastí cestovného ruchu.

  prof. Spišiak pri výklade o geomorfologickom členení Slovenska 

prof. Spišiak pri výklade o geomorfologickom členení Slovenska

  Exkurzia z fyzickej geografie, na vrchole Sivého vrchu v Západných Tatrách 

doc. Hochmuth so študentmi na vrchole Sivého vrchu v Západných Tatrách

Mineralogické a petrografické zbierky na Ústave geografie

Zbierka hornín a minerálov na Ústave geografie vznikla zo vzoriek, ktoré pracovníci a študenti  ústavu odoberajú v rámci exkurzií či výskumov v teréne. Vďaka tomu vzorky pochádzajú z rozmanitých miest sveta, poväčšine Európy. Môžete si porovnať napríklad pemzu z vrcholu Etny, spod islandských ľadovcov alebo Tenerife, škandinávsky granit zo severu Nórska, magnezit z Nepálu, ale aj mineralogické perličky z našich baní.

  Mineralogické a petrografické zbierky na Ústave geografie

Prednášky a semináre

Výučba na Ústave geografie prebieha vo veľmi priateľskom duchu. Hlavným výstupom seminárov je vo väčšine prípadov mapa, ktorá je hlavným nástrojom komunikácie medzi geografom a spoločnosťou.

  Cvičenia z geografie priemyslu

 Mgr. Kulla pri kontrole máp zo seminára z geografie priemyslu