UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Ústav informatiky - fotogaléria

Prednášky - LPP Erasmus

V rámci programu LPP Erasmus vyučujú niektoré predmety aj zahraniční učitelia. Výučba prebieha v anglickom jazyku a zahraniční hstia používajú aj netradičné a oživujúce metódy. Zábery sú z prednášky prof. G. Tela (http://people.cs.uu.nl/gerard/) z Univerzity v Utrechte (Holadnsko). Predmetom jeho prednášky bol Dijkstrov algoritmus (http://sk.wikipedia.org/wiki/Dijkstrov_algoritmus).

Algor1.jpg 

LPP Erasmus  LPP Erasmus

Kapustnica

Učitelia a študenti sa nestretávajú iba na vyučovaní alebo pri skúškach. Záber je zo stretnutia učietľov ÚINF a študentov informatiky pri vianočnej kapustnici.
 

Kapustnica

 

Konferencie

Na mnohých vedeckých konferenciách dostávajú príležitosť prezentovať svoje práce aj študenti a doktorandi. Záber je z prehliadok prác v rámci Študentského výskumného fóra na konferencii SOFSEM 2008 (http://web.ics.upjs.sk/sofsem08/). Autorom forografie je M. Bieliková.

Konferencie

 

Letná škola

Naši študenti majú príležitosť získať praktické vedomosti a zručnosti v rámci Letnej školy sieťovania (http://web.ics.upjs.sk/Events-SK/LetnaSkolaSietovania-SK). Vďaka sponzorom a spolupracujúcim IT spoločnostiam sa letná škola koná  mimo štandardnej vyúčby v priestoroch ÚVZ UPJŠ Danišovce.  Okrem učiteľov a doktorandov ako lektori tradične pôsobia aj odborníci z praxe.

Letná škola

Úvodné sústredenia študentov matematiky a informatiky

Ústav informatiky a Ústav matematických  vied spoločne organizujú víkendové úvodné sústredenia študentov matematiky a informatiky. Novoprijatí študenti sa tak majú šancu dozvedieť viac o systéme štúdia, spoznať učiteľov I seba navzájom a zábavnou formou absolvovať všetky etapy štúdia od imatrikulácie až po slávnostnú promočnú slávnosť.

Úvodné sústredenie

Úvodné sústredenia

P4

Fakulta disponuje viacerými modernými počítačovými učebňami. Tie sú priebežne modernizované, aby spĺňali aj tie najvyššie požiadavky na prípravu odborníkov v oblasti informatiky.

P4

Výučba programovania

Medzi základné piliere prípravy informatikov patrí výučba programovania. Tá pozostáva z praktickej aj teoretickej prípravy. Výučba prebieha v modernizovaných priestoroch fakulty.

Programovanie  Programovanie

Programovanie

Praktické predmety

Súčasťou prípravy informatikou sú aj prakticky orientované predmety. V rámci predmetu Softvérové inžinierstvo je dôraz kladený na uplatnenie poznatkov v rámci vlastných projektov. Zábery sú z počítačovej učebne P3.

Softvérové inžinerstvo Softvérové inžinerstvo

Študovňa

Súčasťou fakulty je i Prírodovedecká študovňa. Študentom poskytuje výborné podmienky na individuálne štúdium. Samozrejmosťou je WiFi sieť a pracovné stanice na prístup k internetu a elektronickým informačným zdrojom. Knižničný fond, týkajúci sa informatiky, je pravidelne dopĺňaný novými titulmi. Prostriedky nákup kníh pochádzajú zo získaných grantov alebo sponzorských darov.

Študovňa  Študovňa

Študovňa  Študovňa

Študovňa Študovňa

Študovňa

WIFI

Medzi jednotlivými prednáškami a cvičeniami môžu študenti využívať  “študijné kútiky”. Celá fakulta má pokrytie bezdrôtovou počítačovou sieťou a pre študentov sú k dispozícii aj také praktické maličkosti ako elektrické zásuvky pre pripojenie notebooku.
 

WIFI