UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Правила вступу

Основні положення

Умовою прийому на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на факультет природничих наук Університету Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (далі УПЙШ) є отримання повної загальної середньої освіти або повної середньо-спеціальної освіти. Абітурієнти вступають на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на одну спеціальність або на т.зв. комбінацію спеціальностей. Комбінація спеціальностей – це навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» на двох обраних спеціальностях. Після здобуття бакалаврського ступеня випускники продовжують навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», «викладач академічних дисциплін» – тих двох дисциплін, які вони вивчали за програмою комбінації спеціальностей. Також випускники бакалаврату можуть продовжувати навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» за програмою однієї спеціальності.
Умовою зарахування на факультет природничих наук УПЙШ є успішне складення випускного іспиту з біології, фізики, географії, хімії, математики або інформатики – відповідно до обраної програми навчання. Предмет, з якого слід складати випускний іспит, залежить від обраної спеціальності (див. нижче). Для зарахування на навчання за програмою т.зв. комбінації спеціальностей слід складати випускний іспит принаймні з одного предмету комбінованої спеціальності.
Альтернативою випускного іспиту з будь-якого зазначеного предмету є складення зовнішньої незалежної частини випускного іспиту з математики, або іспит з математики, що складався на ФПН УПЙШ у авторизованого зовнішнього оцінювача (https://www.scio.sk/nps/matematika.asp).
Також альтернативою випускного іспиту з будь-якого зазначеного предмету може бути складення зовнішнього незалежного оцінювання з математики, або з іншого предмету відповідно до обраної спеціальності (http://osvita.ua/test/, http://testportal.gov.ua/register/).
Увага: До словацького документа про повну середню освіту (maturitné vysvedčenie) прирівнюється лише український Атестат, що видається після закінчення повної середньої освіти!

Навчання за однією спеціальністю

Навчальна програма Форма Вимагається випускний іспит
Прикладна інформатика денна
заочна
Інформатика або математика
Біологія денна Біологія або хімія або математика
Фізика денна Фізика або математика
Географія денна Географія або математика
Хімія денна Хімія або фізика або математика
Інформатика денна Інформатика або математика
Математика денна Математика
Економічна і фінансова математика денна Математика
Загальна екологія та екології людини і населення денна Біологія або хімія або математика

Навчання за програмою т.зв. комбінації спеціальностей

Навчальна програма К-ть Форма Вимагається випускний іспит
Біологія - Географія   денна Біологія або географія або математика
Біологія - Хімія   денна Біологія або хімія або математика
Біологія - Інформатика   денна Біологія або інформатика або математика
Фізика - Біологія   денна Фізика або біологія або математика
Фізика - Географія   денна Фізика або географія або математика
Фізика - Хімія   денна Фізика або хімія або математика
Фізика - Інформатика   денна Фізика або інформатика або математика
Географія - Інформатика   денна Географія або інформатика або математика
Хімія - Географія   денна Хімія або географія або математика
Хімія - Інформатика   денна Хімія або інформатика або математика
Математика - Біологія   денна Математика або біологія
Математика - Фізика   денна Математика або фізика
Математика - Географія   денна Математика або географія
Математика - Хімія   денна Математика або хімія
Математика - Інформатика   денна Математика або інформатика
Біологія - Психологія   денна Біологія або математика
Географія - Психологія   денна Географія або математика
Математика - Психологія   денна Математика
Географія - Філософія   денна Географія або математика

 

Як підтвердження результатів свого навчання абітурієнти подають оригінал або нотаріально засвідчену копію атестату про повну середню освіту, піврічний табель успішності за останній рік навчання і річні табелі успішності за три попередні роки навчання. Якщо ці документи видані не англійською і не словацькою мовами, то потрібно подати і переклад цих документів одною із цих мов, переклад повинен бути засвідчений нотаріально. Документи про освіту повинні містити апостиль.
Увага: Через відмінності у системах навчання окремих країн деякі документи про здобуття середньої освіти не вважаються рівноцінними їхнім словацьким відповідникам. Ми рекомендуємо перед поданням заявки на навчання проконсультуватись щодо рівноцінності документів про освіту !!
http://www.minedu.sk/recognition-of-foreign-diplomas/

Абітурієнт може подати одну заяву на вступ, в якій можна обрати дві навчальні програми (спеціальності), вказавши їхню послідовність. Спеціальність, що наведена першою, вважається тою, якій абітурієнт віддає перевагу. Якщо абітурієнт не буде зарахований на навчання за спеціальністю, якій він віддає перевагу, він може бути зарахований на навчання за спеціальністю, що вказана як друга, за умови, що він відповідає критеріям зарахування на цю спеціальність. Якщо абітурієнт зарахований на навчання за спеціальністю, якій він віддає перевагу, друга спеціальність не розглядається. Сума оплати при обранні другої спеціальності не змінюється. ФПН УПЙШ залишає за собою право після прийняття відповідного рішення приймальною комісією не відкрити пропоновану спеціальність у випадку недостатньої кількості поданих заяв від абітурієнтів, які відповідають усім умовам зарахування на навчання.
Про зарахування/незарахування на навчання абітурієнт буде повідомлений через інтернет-портал УПЙШ та шляхом надсилання листа до 30.07. відповідного року.

Окремі критерії

Заяву можна подати як у письмовій формі, так і в електронному варіанті. Електронну заяву можна заповнити за посиланням: https://e-prihlaska.upjs.sk. У верхньому лівому кутку після обрання англійської версії є посилання на інструкцію. (https://e-prihlaska.upjs.sk/ais/eprihlas/manuals/EN/ePrihlas_I.pdf)

Увага: абітурієнти, мова викладання яких буде словацька, ПОВИННІ заповнити заяву словацькою мовою!!! (Підказка: Обидві мовні версії ідентичні з точки зору розташування різних колонок).

У разі подання заяви у письмовій формі, абітурієнт повинен вказати там оцінки з піврічного табеля успішності за останній рік навчання та з річних табелів за попередні три роки навчання, ці оцінки мають бути засвідчені відповідною середньою школою. До заяви не слід додавати біографію і медичну довідку.

Адреса для надсилання заяви: Prírodovedecká fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Šrobárova 2, 041 80, Košice, Slovenská republika.

Оплата повинна бути здійснена виключно банківським переказом на рахунок номер: SK28 8180 0000 0070 0007 8491, змінний символ: 2997, специфічний символ: реєстраційний номер народження без скісної риски, постійний символ: 0308, повідомлення для отримувача: прізвище та ім’я абітурієнта. Копію документу про оплату можна не прикріпляти до заяви, але рекомендується це зробити на випадок необхідності ідентифікувати платіж, якщо будуть вказані неправильні дані про оплату.

Якщо абітурієнт не надасть у навчальний відділ факультету всі необхідні документи до встановленого терміну, а саме до 7. 06. 2016 р., він не буде зарахований на навчання.

Стовідсотково будуть зараховані на навчання ті абітурієнти, які протягом навчання у середній школі здобули призові місця у конкурсах з природничих дисциплін, математики й інформатики, або студенти, які мали високі результати протягом їхнього навчання у середній школі.

Факультет природничих наук УПЙШ в Кошицях гарантує зарахування на навчання тих абітурієнтів, які відповідають принаймні одному з критеріїв а) – с), вказаних у Додатку №1.

Абітурієнти, які не відповідають окремим критеріям, вказаним у Додатку №1, будуть зараховуватися на навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» відповідно до кількості балів у списку, складеному на підставі результатів навчання у середній школі.

Конкретні правила

Випускники гімназій отримують бали відповідно до правил, зазначених у Додатку № 2 за таким розподілом:

a) максимум 60 балів за середню оцінку протягом навчання або на підставі результатів тесту загального навчального рівня Національних порівняльних іспитів (далі лише НПІ1) у даному навчальному році (https://www.scio.sk/nps/). Складання НПІ є добровільне. У випадку його складення до уваги береться кращий отриманий результат (навчання або НПІ);
b) максимум 30 балів за результати випускних іспитів з обраної спеціальності;
c) максимум 10 балів за нагороди, отримані з предметів обраної спеціальності.

Випускники середніх спеціальних шкіл отримують бали відповідно до правил, зазначених у Додатку № 3 за таким розподілом:

a) максимум 60 балів – за результати тесту загального навчального рівня Національних порівняльних іспитів у даному навчальному році (https://www.scio.sk/nps/). Складання НПІ є для студентів середніх спеціальних шкіл обов’язковим;
b) максимум 30 балів за результати випускних іспитів з обраної спеціальності;
c) максимум 10 балів за нагороди, отримані з предметів обраної спеціальності.

 


1Národné porovnávacie skúšky (NPS)

Posledná aktualizácia: 27.06.2016