Prejsť na obsah

Štipendiá na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ

1minút, 12sekúnd
  • odborové štipendium, 1000-1200 EUR ročne,  v 1. roku podľa výsledkov hodnotenia zo strednej školy (úspešní riešitelia olympiád automaticky priemer 1,0), a ďalej podľa výsledkov z predchádzajúceho ročníka, získa ho 20% najlepších študentov,
  • prospechové štipendium – 434 EUR ročne, udeľuje sa od 2. ročníka štúdia, získa ho 10% študentov za dosiahnuté výsledky v štúdiu v predchádzajúcom akademickom roku;
  • talentové štipendium – 400 EUR ročne v 1. ročníku, udeľuje rektor jednorazovo, napr. za úspešne riešené krajské, celoštátne alebo medzinárodné olympiády a im podobné súťaže;
  • študentské pomocné sily – 120 EUR mesačne, 10 mesiacov práce , práca v laboratóriu pre výskum, pomoc pri výučbe organizácií podujatí, technická podpora a ambasádori univerzity na domovských stredných školách, max. 30 hodín mesačne)
  • práca v rámci vedeckých projektov (na dohodu 300-500 EUR ročne)
  • sociálne štipendium do 295 EUR mesačne v zmysle zákona

Šikovný študent si, napríklad, pomocou odborového štipendia a práce v rámci študentských pomocných síl môže ročne prilepšiť 2200 EUR. S prospechovým štipendiom to môže dosiahnuť až 2600 EUR. Treba zdôrazniť, že ide o čistý príjem, ktorý sa nezdaňuje a v bežnom pracovnom pomere je ekvivalentom vyššej hrubej mzdy.


Študuj na UPJŠ