UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Analýza dát a umelá inteligencia

Bakalárske študijné programy (podmienky prijatia)

Medziodborové štúdium: umožňuje špecializáciu a možnosť pokračovať na magisterskom stupni
- v štúdiu učiteľstva akademického predmetu matematika v kombinácii alebo
- v niektorom študijnom programe v rámci jedného z absolvovaných akademických predmetov alebo
- v nadväzujúcom študijnom programe (týka sa to študijného programu Analýza dát a umelá inteligencia).

Posledná aktualizácia: 08.07.2021