UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Fyziológia živočíchov

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Fyziológia živočíchov

Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu v oblasti experimentálnej fyziológie, ktoré tvorivo aplikovať v experimentálnej práci na rôznych fyziologických modelových objektoch (živočíchy – vyššie a nižšie stavovce). Je pripravený na získaniavanie a využívanie najnovších vedeckých poznatkov založených na súčasnom stave  poznania vo fyziológii, etológii, biochémii, molekulovej biológii, neurovied a príbuzných disciplín. Vo svojej výskumnej činnosti si pne uvedomuje funkčné prepojenie jednotlivých sústav a fyziologických procesov z hľadiska ich integrácie i regulácie správania modelových živočíšnych organizmov i u človeka. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale je schopný ich  aplikovať aj v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve, farmakológii a biotechnológiách.

Posledná aktualizácia: 20.01.2016