UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Analytická chémia - podmienky prijatia

Od uchádzača sa vyžaduje znalosť chémie v rozsahu prvého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Chémia a analytickej chémie v rozsahu druhého stupňa vysokoškolského štúdia v odbore Analytická chémia. Nutnou podmienkou je schopnosť pracovať s odborným textom v jazyku anglickom.
 
Analytická chémia:
Analytická chémia. Základné pojmy. Kvalitatívna a kvantitatívna analýza. Analytická metóda, spracovanie výsledkov stanovenia. Citlivosť a selektivita reakcií. Skupinové, selektívne a špecifické reakcie. Princíp a využitie vážkovej analýzy. Odmerná analýza. Klasifikácia odmerných metód: acidobázické, oxidačno-redukčné, komplexotvorné a zrážacie titrácie. Výpočet výsledkov odmernej analýzy. Inštrumentálne analytické metódy. Klasifikácia, základné pojmy a terminológia. Základné časti analytických prístrojov. Absolútne a relatívne metódy. Lineárny a nelineárny signál. Chyby analytických meraní a spracovanie výsledkov. Rozlišovacia schopnosť, rozsah stanovenia, detekčný limit. Kalibračný graf. Spektrálne a optické analytické metódy (princíp, zákony a základné matematické vzťahy, prístroje, detektory, použitie). Základné častí prístrojov v spektrálnej analýze. Zdroje žiarenia. Monochromatizácia. Absorbancia. UV-VIS spektrofotometria. Luminiscenčná analýza. Infračervená a Ramanova spektroskopia. Atómová absorbčná a atómová emisná spektroskopia. Plameňová fotometria. Hmotnostná spektroskopia. Refraktometria. Polarimetria. Optická rotačná disperzia. Cirkulárny dichroizmus. Analytické metódy, založené na využití RTG žiarenia. NMR spektroskopia. Rádiochemická analýza. Aktivačná analýza. Kinetické metódy analýzy. Termická analýza. Separačné a predkoncentračné metódy (princíp, zákony a základné matematické vzťahy, prístroje, detektory, použitie). Destilácia. Extrakcia. Plynová, kvapalinová, iónovýmenná, papierová chromatografia. Elektrochemické metódy (princíp, zákony a základné matematické vzťahy, prístroje, použitie). Potenciometria. Elektrogravimetrické metódy. Konduktometria. Coulometria. Voltampérometria. Polarografia. Ampérometrická titrácia.

Spektrálne analytické metódy:

Optické analytické metódy, princípy, rozdelenie. atómové spektrá, vznik, analytické využitie. Základné rozdiely emisných a absorpčných metód. Budiace zdroje; zdroje žiarenia v AAS (oblúkový a iskrový výboj, tlejivý výboj, plazmové budiace zdroje; dutá katóda, bezelektródové zdroje žiarenia v AAS). Rozklad žiarenia v atómovej spektrochémii. Moderné zariadenia rozkladu žiarenia. Detekcia žiarenia v atómovej spektrochémii. Historický vývoja moderné trendy. Fotografická detekcia a jej zvláštnosti. Meranie a transformácie sčernaní. Typické postupy spektrografickej analýzy, matricové efekty a ich eliminácia. Metóda porovnávajúceho prvku. Metódy a postupy roztokovej analýzy. Rozprašovanie roztokov a jeho účinnosť. Tlejivý výboj z plochou katódou, možnosti kvantitatívnej analýzy a analýzy povrchov. Analýza nekovových práškových vzoriek. Špeciálne možnosti použitia dutej katódy. Spektrometrická analýza s plazmovým zdrojom, vnášanie práškov do plazmy, príklady využitia v oblasti analýz neštandardných materiálov. Realizácia analytickej kalibrácie v atómovej spektrochémii, modelové vzorky, referenčné materiály. Atómová absorpčná spektrometria, plameňové a bezplameňové  metódy. Možnosti priamej analýzy práškov. Matricové modifikátory a ich pôsobenie. Atómová absorpčná spektrometria s priamym vnášaním práškových vzoriek, rôzne typy elektrochemickej atomizácie, problémy homogenity vzoriek. Metódy založené na interakcii RTG žiarenia so vzorkou: WDXRF, EDXRF, TXRF - výhody, nevýhody, aplikácie. UV-VIS a IR spektrofotometria. Princíp. Schéma prístroja. Monochromatizácia žiarenia. Detektory. Využitie (kvalitatívna, kvantitatívna a štruktúrna analýza). Luminiscenčná analýza. Princíp. Schéma prístroja. Molekulová štruktúra fluoreskujúcej látky. Fluorescencia. Fosforescencia. Využitie v analytickej chémii.

Posledná aktualizácia: 13.12.2011