UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Analytická chémia

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Analytická chémia

Absolventi študijného odboru Analytická chémia sú schopní samostatne tvorivo vedecky pracovať a prinášať vlastné riešenia problémov v oblasti analytickej chémie. Ovládajú vedecké metódy výskumu a vývoja v analytickej chémii s orientáciou na chromatografiu, spektrálnu analýzu, identifikáciu analytov a vyhodnocovane analytických výsledkov. Absolventi získajú schopnosť analytického a syntetického riešenia náročných úloh spoločenskej praxe. Získajú potrebné vedomosti na rozvoj študijného odboru a publikovanie výsledkov vlastnej práce a sú tiež schopní samostatne vyučovať špecializované chemické predmety na vysokých školách. Dokážu samostatne plánovať a viesť výskumný tím. Absolventi študijného odboru Analytická chémia sú spôsobilí vykonávať profesiu: Vedúci výskumný pracovník v analytickej chémii, Pracovník výskumu a vývoja, Vysokoškolský pedagóg. Absolvent študijného programu analytická chémia ovláda bežné metodiky laboratórnej techniky, moderné analytické metódy. Dokáže samostatne využívať existujúce experimentálne postupy a navrhovať nové experimenty. Ovláda základy počítačovej chémie a molekulového modelovania a aplikácie komerčných softvérov, ako aj základy informačných a komunikačných technológií ako je práca s internetom, informačnými systémam a databázami. Absolvent študijného programu analytická chémia je pripravený riadiť sa primeranými praktikami v súlade s profesionálnym, právnym a etickým rámcom disciplíny.

Posledná aktualizácia: 27.01.2016