Prejsť na obsah

Študijný program: Astrofyzika

0minút, 40sekúnd

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Astrofyzika

Absolventi študijného odboru Astrofyzika ovládajú teoreticko-fyzikálne a počítačové metódy a matematický aparát na riešenie komplexných problémov z astrofyziky. Získajú teoretické vedomosti o aktuálnych trendoch a zameraniach astrofyzikálného výskumu, ako aj praktické zručnosti pri astronomických pozorovaniach a spracovaní napozorovaných dát. Prehĺbia si vedomosti z programovacích jazykov a rôznych matematických metód  a zvládnu samostatne tvoriť počítačové modely pre riešenie astrofyzikálnych úloh. Osvoja si zásady vedeckej práce, metódy vedeckého výskumu a vývoja a formulovania vedeckých problémov. Absolventi dokážu tvorivo aplikovať nadobudnuté poznatky a zručnosti vo vedeckej praxi a ďalej rozvíjať vednú disciplínu.


Študuj na UPJŠ