UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Aplikovaná matematika

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Aplikovaná matematika

Absolvent doktorandského študijného programu Aplikovaná matematika má hlboké teoreticko-metodologické vedomosti z viacerých oblastí matematiky, ovláda teoretické základy a  vedecké metódy výskumu, je schopný objavovať nové zákonitosti študovaných  štruktúr, navrhovať  matematické modely úloh z rôznych spoločensko-vedných a technických oblastí a riešiť ich pomocou výpočtovej techniky. Osvojil si metódy prezentovania výsledkov výskumu rôznymi formami, vrátane publikovania v zahraničných vedeckých časopisoch a vystupovania na vedeckých konferenciách v cudzom jazyku. Je schopný udržiavať kontakt s posledným vývojom vo svojej disciplíne, sledovať odbornú literatúru  a komunikovať s pracovníkmi aplikačných oblastí.

Posledná aktualizácia: 28.01.2016