UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Anorganická chémia - podmienky prijatia

Anorganická chémia:

Systematická anorganická chémia, periodicita vlastností prvkov a zlúčenín.Všeobecná charakteristika kovov, chémia prvkov 1. a 2. skupiny a ostatných kovových prvkov 13. až 16. skupiny. Chémia prechodných prvkov, lantanoidov , aktinoidov a ich zlúčenín.  Heterocyklické anorganické zlúčeniny. Chémia nekovov. Typy koordinačných zlúčenín, donorno-akceptorová väzba v koordinačných zlúčeninách, teória kryštálového poľa, teória MO, spektrálne a magnetické vlastnosti, štruktúra koordinačných zlúčenín, trans-efekt, substitučné a redoxné reakcie koordinačných zlúčenín. Prvky v biosystémoch - biokovy, ich funkcia a transport. Anorganické lineárne polyméry S, Se, Te, (SN)x. Chalkogenidové sklá, BN, borité sklá, kremenné sklo a kremičité sklá,  kryštalické kremičitany a hlinitokremičitany. Borány a heteroborány, polyvanadičnany. Hetero a izopolyzlúčeniny. Klasifikácia chemických reakcií z hľadiska reakčných mechanizmov, špecifické reakcie koordinačných zlúčenín, kinetické a termodynamické prístupy k chemickým reakciám, reakčné mechanizmy SN1, SN2, SE1, SE2. Mechanizmy v koordinačných a inkluzívnych zlúčeninách. Účinky jedov a ich klasifikácia, mechanizmus premien toxických látok v organizme, toxikokinetika a toxikodynamika, toxikológia prvkov a anorganických zlúčenín.

Fyzikálnochemické metódy pre charakterizáciu anorganických látok:

Vznik a význam rtg. žiarenia pre štúdium štruktúry látok. Symetria kryštálov a základnej bunky, priestorové grupy súmernosti. Recipročná mriežka,  difrakcia rtg. lúčov, Braggova a Laueho rovnica. Monokryštálové  a polykryštálové metódy metódy štúdia kryštálovej štruktúry. Súvis medzi intenzitou difraktovaného žiarenia a štruktúrou látok, Atómový a štruktúrny faktor. Chemická interpretácia výsledkov štruktúrnej analýzy, väzbové dĺžky uhly, ďalšie geometrické informácie o štruktúre. Termická analýza a jej metódy  (TG/DTG, DTA, TMA, ETA, EGD, EGA a pod.),  procesy ktoré sa odohrávajú v tuhých látkach počas ohrevu,  reakčná kinetika  rozkladných reakcii, aplikácii TA pre štúdium anorganických a organických zlúčenín a využitie mikropočítačov v termickej analýze. Fyzikálna podstata UV spektroskopie, Ramanovej spektroskopie, IČ spektroskopie, jadrovej magnetickej rezonančnej a hmotnostnej spektroskopie.

Posledná aktualizácia: 13.12.2011