UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH - Prírodovedecká fakulta

українська
AIS2

Študijný program: Anorganická chémia

Stupeň štúdia: 3. doktorandský

Odbor: Anorganická chémia

Absolventi študijného programu Anorganická chémia sú schopní samostatne a tvorivo vedecky pracovať. Ovládajú vedecké metódy výskumu anorganických, bioanorganických zlúčenín a materiálov so zameraním na progresívne metódy výskumu v anorganickej chémii (nanomateriály, molekulové magnety, mikropórovité matriály, MOF-y, biologicky aktívne látky a pod.). Absolventi sú schopní nájsť  perspektívne smery rozvoja vedného odboru, formulovať vedecký problém, zostaviť výskumný projekt, vybrať vhodné experimentálne techniky na riešenie daného vedeckého problému a viesť výskumný kolektív. Absolventi doktorandského štúdia sa uplatnia vo výskumných inštitúciách ako aj vo vzdelávacích zariadeniach  doma  a v zahraničí.

Posledná aktualizácia: 27.01.2016