Prejsť na obsah

Biochémia- podmienky prijatia

1minút, 7sekúnd

Biochémia a molekulová biológia:

Bunka, funkcie organel. Štruktúra proteínov. Aminokyseliny – fyzikálno-chemické vlastnosti. Enzýmy – podstata enzýmovej katalýzy. Enzýmová kinetika – vplyv koncentrácie substrátu na počiatočnú rýchlosť. Rovnica Michaelis-Mentenovej. Charakterizácia Km a metódy experimentálneho stanovenia. Regulácia enzýmovej aktivity. Alosterická regulácia aktivity enzýmu. Nukleové kyseliny – funkcie a primárna štruktúra DNA a RNA. Mechanizmus replikácie DNA. Mechanizmus transkripcie DNA. Translácia – mechanizmus, jednotlivé stupne procesu. Metódy génového inžinierstva – príprava rekombinantnej DNA. Využitie plazmidov, bakteriofágov, restriktáz a reverznej transkriptázy v génovom inžinierstve. Základné princípy metabolizmu. Glykolýza, glukoneogenéza, pentózofosfátová dráha, citrátový cyklus. Oxidačná fosforylácia – chemiosmotická teória syntézy ATP. Fotosyntéza. Trávenie tukov a prenos mastných kyselín do bunky, aktivácia mastných kyselín. Karnitínový cyklus a beta-oxidácia mastných kyselín. Glyoxalátový cyklus. Fixácia dusíka. Metabolizmus aminokyselín. Močovinový cyklus.

Biofyzikálna chémia:

Základné separačné metódy – chromatografia, elektroforéza. Spektrálne metódy – ich využitie pri štúdiu biomakromolekúl. Fluorescencia. Kalorimetria. Metódy na určenie veľkosti biomakromolekúl, oligomérneho stavu, lokálnej a globálnej stability, dynamiky.


Študuj na UPJŠ